• Magazin

  • CSA­LÁDI MESÉK


    Apa, anya, gye­re­kek. Egy­kék, tesók, bará­tok. Kap­cso­la­tok, fel­ada­tok, prob­lé­mák, de főleg meg­ol­dá­sok.
    'Csa­ládi mesék' rova­tunk cik­kei azt bon­col­gat­ják, hogy hogyan működ­het mindez jól, illetve még jobban.

10 tipp, amit a barát­ság­ról a gye­rekid­nek taníthatsz

A barát­ság már kis­gye­rek­kor­ban is fon­tos pontja a tár­sas lét­nek, a jóba­rá­tok pedig egész éle­tün­kön át elkí­sér­nek ben­nün­ket. Van­nak gye­re­kek, akik ösz­tö­nö­sen képe­sek maguk köré vonni a töb­bi­e­ket és van, aki­nek kell egy kis segítség.

Íme 10 tipp, mit tanít­sunk meg gyer­me­ke­ink­nek a barátságról:

barátság

Ne azért tölts időt vala­ki­vel, mert nép­szerű a suli­ban, hanem, mert ked­ves és szimpatikus.

Elő­ször barát­nak kell len­ned ahoz, hogy bará­tokra lelj.

Ha egy bará­tod meg­bán­tott, vele beszéld meg a prob­lé­mád, ne mások­kal beszéld ki őt.

Az utolsó sze­let sütit, vagy kek­szet add a barátodnak.

Soha ne pety­kálj a bará­ta­id­ról, még akkor sem, ha előtte összevesztetek.

Az igaz barát úgy sze­ret, ahogy vagy. Ha más­nak kell lát­sza­nod, nem érde­mes kitar­ta­nod mellette.

Kon­cent­rálj a barát­ság minő­dé­gére, mint­sem a bará­tok mennyi­sé­gére. 1–2 barát, akikre bár­mi­kor szá­mít­hatsz érté­ke­sebb, mint tíz fel­szí­nes kapcsolat.

Min­dig bánj úgy az embe­rek­kel, ahogy te is sze­ret­néd, hogy bán­ja­nak veled. Így biz­to­san bará­tokra lelsz.

Légy ked­ves és tisz­te­let­tudó min­den­ki­vel, aki­vel talál­ko­zol. Soha nem tud­ha­tod, ki lesz a jövő­beni leg­jobb barátod.

Ha meg­pró­bálsz a lehető leg­jobb ember lenni, mások cse­le­ke­de­te­itől füg­get­le­nül, magad­hoz fogod von­zani a hasonszőrűeket.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!