• Kipró­bál­tuk


  Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
  Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
  Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
  Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Mátyás Király Játszópark

A Budai vár leg­szebb részén, a Halász­bás­tya tövé­ben talál­ható egy mese­beli hely, a Mátyás Király Játszópark.

Nem nehéz kita­lálni, a tema­ti­kus ját­szó­té­ren min­den Mátyás­ról és korá­ról szól. Maga a hely nem új, régen is ját­szó­tér állt itt, de most újra­gon­dol­ták és új kon­cep­ci­ó­val tel­je­sen fel­újí­tot­ták. Ha valaki még nem járt itt, elsőre kicsit trük­kös lehet meg­ta­lálni, ugyanis a Halász­bás­tya jobb olda­lán, a nyil­vá­nos vécék előtt kell elsé­tálni, onnan már lát­szik a függőhíd-szerű bejárat.

a játszótér bejárata

A játé­kok klasszi­ku­sak, van hinta kicsik­nek és nagyob­bak­nak, csúsz­dák és homo­kozó, de ami az iga­zán nagy szám a gye­re­kek­nek, az a fal­lal körül­ölelt tér men­tén végig­hú­zódó vár. Az én két gye­re­kem gya­kor­la­ti­lag azon­nal lát­ha­tat­lanná vált, mert sok zeg­zu­gos, tit­kos lét­rák­kal és függő­hi­dak­kal tar­kí­tott erőd­ben eltűn­tek, mint a kám­for. Aggó­dós szülők­nek talán ez lehet a hely egyik hátul­ütője, hogy, ha nem rohan­nak a gye­re­kek nyo­má­ban, tel­je­sen szem elől veszít­he­tik őket.

mátyás király játszópark

Talán az egyik leg­iz­gal­ma­sabb rész a vár­bör­tön és a hozzá kap­cso­lódó mászóka, ahol a nagyobb gye­re­kek is kihí­vás­sal talál­koz­nak, ha meg­kí­sé­rel­nek átkelni rajta. A bur­ko­lat a játé­kok alatt min­den­hol gumi, a köz­tes része­ken pedig fenyő­ké­reg, ami sok­kal barát­sá­go­sabb meg­ol­dás, mint a sóder, bár egy baba­ko­csit itt sem egy­szerű ide-oda tologatni.

mátyás király játszópark

Mivel esős idő­ben men­tünk az árnyat adó fák alatt lévő pado­kat nem hasz­nál­tuk ki, de egy meleg napon nagyon jól jön­nek. A ját­szó­tér tel­je­sen ingye­ne­sen hasz­nál­ható, ne ijesszen meg sen­kit a Halász­bás­tya. Min­den­kép­pen érde­mes kipró­bálni, mert cso­da­szép, magas minő­ségű és játé­kok van­nak itt, ahol a leg­ki­seb­bektől a leg­na­gyob­ba­kig min­den kor­osz­tály jól érez­heti magát.

mátyás király játszópark

mátyás király játszópark

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

1 hozzászólás

 1. Pisz­kos, veszé­lyes ját­szó­tér.
  Lees­nek a "dísz­let" kőkoc­kái a gye­re­kek közé.
  Víz­ve­ze­ték csö­vek­ből készí­tett játé­kok, dilet­táns meg­ol­dá­sok­kal. Beszo­rul a gye­re­kek feje a játé­kokba.
  Min­den­hova eljut a szálka a leszórt mulcsból.

Mondd el a véleményed!