• Kipró­bál­tuk


    Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
    Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
    Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
    Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Kipróbáltuk:BabaMama Expo

A tize­dik szü­le­tés­nap­ját ünneplő Baba­Mama Expo igazi csa­ládi prog­ram. Ma dél­előtt ott jártunk.

Saj­nos a gye­re­ke­in­ket ezút­tal nem tud­tuk maguk­kal vinni, de ha itt let­tek volna, azt hiszem zárá­sig mara­dunk, mert annyi játék és fog­lal­ko­zás közül lehet válo­gatni. Min­den nap kon­cer­tek­kel és szí­nes prog­ra­mok­kal vár­ják a kicsi­ket és a nagyobb gye­re­ke­ket egyaránt.

babamama_expo5

Gye­rek­fog­lal­ko­zá­sok min­den korosztálynak.

A kiál­lí­tás egy­részt a kis­ba­bás, babát váró, vagy leendő szülők­nek szól. Ren­ge­teg hasz­nos infor­má­ciót meg­tud­hat­nak, hiszen a sejt­ban­kok­tól a biz­to­sí­to­kon át, a baba­szoba beren­de­zé­sé­éig ren­ge­teg cég kép­vi­seli magát. A ter­mé­ke­ket kipró­bál­hat­já­tok és ked­vez­mé­nyes áron akár meg is vásárolhatjátok.

babamama_expo2

A leg­jobb baba­ter­mé­kek mind megtalálhatók.

A KidExpo-n a leg­újabb köny­vek, játé­kok, bio­élel­mi­sze­rek és a leg­ne­ve­sebb, piac­ve­zető cégek ter­mé­kei mutat­koz­nak be. A játé­ko­kat ki is lehet pró­bálni, ezért kará­csony előtt remek ötlet­adó lehet, mi az, ami a gye­re­kek­nek tet­szik, mi az ami­vel szí­ve­sen ját­szot­tak. Ter­mé­sze­te­sen itt is min­den meg­vá­sá­rol­ható. A nagy nevek mel­lett újdon­sá­gok­kal is találkozhattok.

babamama_expo6

Itt az apu­kák is jól érzik magukat.

Néhány prak­ti­kus tanács: 

Ha baba­ko­csi­val érke­zel, a lépcsők­nél kész­sé­ges segítők áll­nak ren­del­ke­zé­sedre, így nem kell egye­dül meg­küz­de­ned a lecipelésével.

Ha a hely­szí­nen vásá­rolsz jegyet, az 1–5-ös pénz­tá­ra­kat válaszd, a 6-osnál csak a saj­tó­je­gyek, vagy előre eltett jegyek ehetők át.

A kiál­lí­tás terü­le­tén büfé és ruha­tár is műkö­dik ingye­ne­sen, hasz­náld ki, hogy kényel­me­sen töltsd az időt (és hidd el, jó sokáig lesz­tek ott)

A belé­pés 12 éves korig INGYENES

Az Aréna terü­le­tén a par­ko­lás 1000.-/nap.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!