• Kipró­bál­tuk


    Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
    Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
    Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
    Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Kipró­bál­tuk: Super­ju­ice gyü­mölcs– és zöldséglevek

Kis­fiam sze­ren­csére sze­reti a gyü­möl­csö­ket, de azért sok­szor gond­ban vagyok azzal, hogy hogyan adjak neki napi 5 zöldség/ gyü­mölcs ada­got annak érde­ké­ben, hogy meg­fe­lelő mennyi­ségű ros­tot, vita­mint és ásvá­nyi anya­got vigyen be a szervezetébe.

Hello superjuice - gyerekeknek is

Nem­rég kita­lál­tam, mi lesz a meg­ol­dás. Domi­nik bol­do­gan tért haza a dél­utáni szom­szé­do­lás­ból, és büsz­kén mesélte, hogy Bori­ék­nál milyen sok finom gyü­mölcs­le­vet ivott. Csak sorolta, hogy kós­tolt almá­ból pré­sel­tet, grá­nát­al­má­sat, man­gó­sat, epre­set, ana­ná­szo­sat, kivi­set, majd foly­tatta a sort: gyöm­bére­set, ubor­ká­sat, chia mago­sat. Mind nagyon ízlett neki! Kide­rült, hogy Super­ju­ice gyü­mölcs­le­ve­ket iszo­gat­tak. Azóta is inna min­den nap.

Friss és egész­sé­ges gyümölcslevek

A Super­ju­ice gyü­mölcs­le­vek fris­sek és napfény-érlelte gyü­mölcs ízűek, külön ízél­mény mind­egyik. A narancslé pél­dául isteni, és chia mag­gal dúsí­tott. Az alap mono-ízeken kívül a kíná­lat sok­féle gyü­mölcs– és zöld­ség­mi­xet tar­tal­maz, pél­dául ananász-kivit (fii­i­nom!), vagy pél­dául az alma-citrom-cékla ízűt, ami­nek sze­mé­lye­sen nagyon örü­lök, mert tudom, hogy milyen jóté­kony a cékla fogyasz­tása, de miután a ter­hes­sé­gem alatti vér­sze­gény­ség miatt ren­ge­teg cék­lát kel­lett ennem, nem hit­tem volna, hogy valaha még rá tudok nézni. Ebben az ital­ban alig érző­dik az íze és az is kel­le­mes össz­han­got alkot a többi össze­tevő­vel, és, hát igen, lehet, hogy épp most ez a kedvencem.

Ezek a gyü­mölcs­le­vek amel­lett, hogy nagyon fino­mak, még rend­kí­vül egész­sé­ge­sek is. Hoz­zá­já­rul­nak a napi zöld­ség– és gyü­mölcs­fo­gyasz­tás­hoz, és folya­dék­be­vi­tel­hez. Magas vitamin-, ásvá­nyi anyag– és rosttartalmúak.

Superjuice előnyök

Miért Super­ju­ice?

Miért pont a Super­ju­ice, és nem a bol­tok­ban kap­ható dobo­zos gyümölcslevek?

Már az elég lenne indok­nak, hogy azért, mert Bori anyu­kája, Virág készíti őket, és sze­mé­lye szá­momra garan­cia a leg­jobb minő­ségre. De van­nak ennél objek­tí­vabb okok is:

Szi­go­rúan válo­ga­tott, friss alapanyagok

A Super­ju­ice levek­hez az alap­anya­go­kat min­den reg­gel Virág vásá­rolja. Igen, min­den nap haj­nali négy­kor kel, és kimegy a piacra, ahol a már jól bevált zöld­sé­ges hozza neki a válo­ga­tott friss gyü­möl­csö­ket és zöld­sé­ge­ket. Nagyon fon­tos, hogy az áru tény­leg friss legyen, hiszen a Super­ju­ice levek a gyü­möl­csö­kön és zöld­sé­ge­ket kívül nem tar­tal­maz­nak semmi hoz­zá­adott anya­got: nincs ben­nük tar­tó­sí­tó­szer vagy állo­mány­ja­vító vagy ízfo­kozó vagy cukor vagy éde­sítő, vagy bármi más. A gyü­mölcs­le­vek nem esnek át hőke­ze­lé­sen vagy egyéb kémiai folya­ma­to­kon, hiszen az csök­ken­tené a vita­min­tar­tal­mu­kat, ezért kiemel­kedően fon­tos a friss alap­anyag és a meg­fe­lelő táro­lás: hűtő­szek­rény­ben tárolva 48 óra a sza­va­tos­sági idejük.

summer_love

A titok a pré­se­lés­ben (is) rejlik

A reg­geli bevá­sár­lás után indul gyü­mölcs­lé­ké­szí­tés: Virág leda­rálja vagy fel­sze­le­teli a gyü­möl­csö­ket, egy spe­ci­á­lis kendőbe teszi őket és egy prés­gép­pel kinyeri a levü­ket. Ez a Nor­walk gép a világ leg­jobb hid­ra­u­li­kus prés­gépe, ami egy­részt pré­se­lés köz­ben nem ter­mel hőt, az alap­anya­go­kat hide­gen pré­seli ki, így azok­ban min­den vita­min és fon­tos táp­anyag benn­ma­rad. Más­részt olyan zöld­sé­gek­ből is könnye­dén pré­sel levet, ame­lyek­kel a többi gép nem bir­kó­zik meg, mint pél­dául a spe­nót vagy a menta.

alma-spenót-citrom

Az egész­ség ház­hoz jön

A gyü­mölcs­le­vek palac­ko­zás után hűtő­tás­kába kerül­nek, és Virág vagy a férje néhány órán belül a vásár­lók címére szál­lítja őket.

Ui: nagyon sze­ret­tem volna saját képet is fel­töl­teni, de a fény­ké­pe­zés­sel saj­nos nem vol­tam elég gyors ;)

Superjuice gyümölcslevek

Több infor­má­ció és webs­hop a hon­lapon vagy a face­bo­o­kon.
Superjuice

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!