• Kipró­bál­tuk


    Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
    Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
    Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
    Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Kipró­bál­tuk: Eöt­vös cir­kusz "Kará­cso­nyi legenda"

Miku­lá­sos prog­ra­mok kere­sése köz­ben lát­tam vona­to­sat, kori­zó­sat, igazi miku­lá­so­sat, álla­to­sat, vásá­ro­sat, zené­set, és nem gon­dol­tam volna, hogy pont egy cir­ku­szos kelti fel az érdeklő­dé­sün­ket. Az Eöt­vös cir­kusz e decem­ber­ben Buda­pes­ten lép fel, és mi fel­ke­re­ked­tünk, hogy meg­néz­zük a "Kará­cso­nyi legenda" című műsorukat.

Eötvös cirkusz, Karácsonyi legenda

Végre a kis­lá­nyunk is 2 és fél éves lett és ennek örö­mére úgy dön­töt­tünk, hogy mos­tan­tól újra jár­ha­tunk min­den­féle gye­rek­prog­ra­mokra. A cir­kusz igazi mély­víz volt (inten­zív, hosszú, han­gos) és jelen­tem, vité­zül kiáll­tuk a próbát! :)

Eötvös cirkusz, Karácsonyi legenda

Szép­ség és a szörny

Per­sze nem volt nehéz, mert a műsor szu­per volt. Ha egy mon­dat­ban kel­lene jel­le­mez­nem, azt mon­da­nám, hogy azért tet­szett nagyon, mert VARÁZS­LA­TOS volt. Én felnőtt fej­jel is érez­tem mind­azt a cso­dát és varázst, amit egy cir­kusz jelent, és az előa­dás alatt a gyer­me­ke­imre (akik tátott száj­jal ülték végig a 2 és fél órás eladást) nézve végig tud­tam, hogy őket is elvarázsolta.

Eötvös cirkusz, Karácsonyi legenda

Egy­részt ott volt a cir­kusz vará­zsa a ren­ge­teg állat­tal és a bra­vú­ros mutat­vá­nyok­kal, más­részt a műsor témája a manók, a Miku­lás és a kará­csony körül for­gott, ami még varázs­la­to­sabbá tette az élményt.

Eötvös cirkusz, Karácsonyi legenda

Jég­va­rázs

A cir­kusz­sá­tor­ban telt­ház volt és vidám han­gu­lat. Nekünk a leg­job­ban Beni manó tet­szett, aki min­den műsor­szám után cukin be– és kito­tyo­gott és húzta maga után a kis aján­dé­kos dobo­zát, és tet­szett a sok állat: fehér orosz­lán, tig­ri­sek, tatu, tara­jos sül, libák, hattyú, cicák, orosz­lá­nok, borz, göré­nyek, mosó­maci, ken­guru, tevék, zebra, póni, papa­gáj… Az is nagyon jó volt, hogy a Főmanó és a stáb min­den tagja profi, mosoly­gós és ked­ves, és jó han­gu­la­tot teremtettek.

Eötvös cirkusz, Karácsonyi legenda

Dió­törő

A szü­net­ben illetve az előa­dás előtt és után volt lehető­ség meg­nézni az álla­to­kat, lova­golni, fotóz­kodni bagollyal és egy három hetes kicsi fehér orosz­lán­kö­lyök­kel, és nem utolsó sor­ban ott volt a Miku­lás is, aki­nek min­den gye­rek­hez volt egy jó szava.

Eötvös cirkusz, Karácsonyi legenda

Mary Pop­pins

Nekünk nagyon tet­szett és szívből ajánl­juk nek­tek is: egy olyan cir­ku­szi– és kará­cso­nyi élmény, ami min­den gye­re­ket elvarázsol!

Néhány prak­ti­kus információ:

* telt­ház előtt lép fel a műsor, ezért érde­mes fél órá­val kez­dés előtt érkezni és meg­venni a jegye­ket (vagy elő­vé­tel­ben). Hely­fog­la­lás érke­zési sorrendben.

* jól fűtött a néző­tér, nem kell kabát­ban üldö­gélni (ruha­tár nincs, mi a dzse­ki­ken ültünk)

* az előa­dás köze­pén vagy egy 15 per­ces szü­net, ami­kor a büféből lehet venni ételt és italt. A telt­ház miatt nagy a tolon­gás ilyen­kor, sze­rin­tem a szük­sé­ges ele­mó­zsiát érde­mes az előa­dás előtt, befelé menet megvásárolni

* a műsor 2 és fél órás, plusz a végén szinte min­den gye­rek sze­retne talál­kozni a Miku­lás­sal, ezért 3 órás prog­ramra számítsatok

Eötvös cirkusz, Karácsonyi legenda

Az előa­dás rész­le­te­iről itt olvas­hatsz töb­bet, illetve hon­la­pon vagy a face­book olda­lon is tájékozódhatsz.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!