• Kipró­bál­tuk


    Kipró­bál­juk, tesz­tel­jük, leír­juk :)
    Hétről-hétre egyre több prog­ra­mot fede­zünk fel és muta­tunk be. És nem csak prog­ra­mot: Sütöt­tünk valami fino­mat? — Meg­oszt­juk a recep­tet. Lát­tunk egy jó fil­met? — Elme­sél­jük, milyen volt.
    Ti is ráta­lál­ta­tok egy érde­kes prog­ramra? Vele­tek is tör­tént valami, amit aján­la­ná­tok a többi anyu­ká­nak?
    Írjá­tok meg nekünk, küld­je­tek hozzá jó képe­ket, és mi feltesszük!

Kipró­bál­tuk: A mogyoró-meló 3D

A mogyoró-meló

Szü­net az ovi­ban, Hanna sze­re­tett volna moziba menni. Kicsit félve bólo­gat­tam, mert álta­lá­ban fél a mozik­ban: túl han­gos neki a film, túl sötét van. Én válasz­tot­tam és hál isten­nek, bele­tra­fál­tam. Kipró­bál­tuk, és nagyon jól érez­tük magun­kat, Hanna végig nevette a más­fél órát és még a fülét sem fogta be. A Mogyoró-meló tény­leg egy klassz csa­ládi film,  igazi szünidő-indító, vidám, de ugyan­ak­kor tanul­sá­gos rajz­film a barát­ság­ról, az adott szó meg­tar­tá­sá­ról, biza­lom­ról, nagyon sze­ret­hető karak­te­rek­kel (ami­ben még a gonosz bank­rab­lók is sze­re­tik a pónikat :-).

A mogyoró-meló

The Nut Job 3D

szink­ro­ni­zált ani­má­ciós film
Játék­idő: 90 perc
Ren­dező: Peter Lepe­ni­o­tis
Mit ér az élet mogyoró nél­kül? Vagy dió nél­kül? Netán man­dula nél­kül? A park­ban lakó rág­csá­lók­nak nem sokat. A lele­mé­nyes, min­dig izgága Grim­busz már megint akci­óba len­dül, mikor fel­tű­nik a kör­nyé­ken a mogyoró árus. Ám a kül­de­tés balul sül el, az egyet­len éle­lem­for­rás, a park szép nagy fája fel­gyul­lad. Nincs mit tenni, a mókust számű­zik a biz­ton­sá­got nyújtó lakó­he­lyéről. De a nagy­vá­rosi fer­ge­teg­ben nem is olyan egy­szerű eliga­zodni, mint ahogy azt a talp­ra­esett mókus gon­dolja. Grim­busz az első szem­be­jövő aka­dá­lyok után egy olyan bri­gá­dot ver­bu­vál össze, akik­kel betör­het­nek Mau­rey rág­csa bolt­jába, a kánaán föld­jére. Cél: min­den mag­va­kat sze­rető par­kla­kó­nak meg­sze­rezni télire az ele­sé­get. Komoly szer­vező, és ter­vező mun­kát igé­nyel a betö­rés, aztán a kitö­rés, de Grim­buszt és csa­pa­tát bizony elég kemény dió­ból farag­ták. Szá­mukra nincs olyan, hogy lehe­tet­len meló. Mert aztán indul­hat a mandula!

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!