Jogi nyi­lat­ko­zat

Jogi nyi­lat­ko­zat

.

© 2014 Pik­nik maga­zin. Min­den jog fenntartva.

A hon­la­pon elér­hető maga­zin­tar­ta­lom szerzői jogi véde­lem alatt áll. A szerzői jogok összes­sége a Pik­nik maga­zint illeti meg, és az olva­sá­son, kép­ernyőn tör­ténő meg­je­le­ní­té­sen és a sze­mé­lyes, nem-kereskedelmi cél­ból tör­ténő merev­le­mezre tör­ténő lemen­té­sen és kinyom­ta­tá­son túl nem hasz­nál­ható fel vagy hasz­no­sít­ható Pik­nik maga­zin elő­ze­tes írás­beli enge­dé­lye nélkül.

A gyerekprogram-ajánló tar­tal­mát a prog­ra­mok, ese­mé­nyek szer­vezői bocsát­ják a Pik­nik maga­zin ren­del­ke­zé­sére, ezekre nem vonat­ko­zik a fenti szerzői jogi véde­lem. Ugyan­ak­kor Pik­nik maga­zin nem ellenőrzi a kapott ada­tok helyes­sé­gét, így azok meg­bíz­ha­tó­sá­gá­ért, pon­tos­sá­gá­ért felelős­sé­get nem vállal.

Amennyi­ben Ön a saját hon­lap­ján a Pik­nik maga­zinra (vagy bár­me­lyik ele­mére) mutató lin­ket, vagyis hiper­hi­vat­ko­zást kíván elhe­lyezni, azt kizá­ró­lag a követ­kező módon teheti meg:

„For­rás: Pik­nik maga­zin www.piknikmagazin.hu”, vagy

„For­rás: Pik­nik maga­zin www.piknikmagazin.hu/ az alol­dal vagy cikk köz­vet­len linkje"

Link: http://www.piknikmagazin.hu

Ha tet­szett egy cikk…

Ha tet­szett egy cik­künk vagy bejegy­zé­sünk, amit a saját hon­lap­ján sze­retne pub­li­kálni, kér­jük vegye figye­lembe az erre vonat­kozó sza­bá­lya­in­kat, itt.

Mondd el a véleményed!