Hír­le­vél fel­irat­ko­zás — mobilról

Kér­lek add meg neved és e-mail címed, és hetente elküld­jük neked e-mailen az aktu­á­lis gyerekprogramokat.

Csak gye­rek­prog­ra­mok­ról szóló leve­le­ket kül­dünk és ha már nincs szük­sé­ged az infor­má­ci­óra, bár­mi­kor egy kat­tin­tás­sal leirat­koz­hatsz a listáról.

Adat­vé­delmi nyilatkozat

Ada­ta­i­dat és sze­mé­lyi­ségi joga­i­dat tisz­te­let­ben tart­juk. Kiemel­ten fon­tos­nak tart­juk a sze­mé­lyes ada­tok védel­mét, és meg­te­szünk min­den olyan intéz­ke­dést, amely az ada­tok biz­ton­sá­gát garan­tálja. Az ada­to­kat har­ma­dik fél­nek nem adjuk át.
Adat­ke­ze­lés nyil­ván­tar­tási száma: NAIH-90933/2015.

Mondd el a véleményed!