• SZERETNÉK KAPNI GYEREKPROGRAM-AJÁNLÓT!

  Szívesen elküldjük a postaládádba minden héten.
  Kérlek, add meg az elérhetőségeidet:
  * = szükséges mező

Hír­le­vél

A hét leg­jobb gye­rek­prog­ram­jai a postaládádba

Fogal­mad sincs, hogyan tölt­sé­tek el izgal­ma­san, tar­tal­ma­san a hét­vé­gét? Órá­kat töl­tesz az inter­ne­ten hét­végi gye­rek­prog­ra­mok után kutatva? Sok­szor utó­lag érte­sülsz ese­mé­nyekről, ame­lyek érde­kel­ték volna a gyerekeidet?

Most mindez egy­szerűbb lesz! A Pik­nik maga­zin összegyűjti neked a leg­jobb prog­ra­mo­kat egy cso­korba, így min­den hét­vé­gét (és azt az időt is, amit eddig kere­sés­sel töl­töt­tél el) tar­tal­ma­san tölt­he­ted el a csa­lá­dod­dal.

Irat­kozz fel hír­le­ve­lünkre, így hétről hétre idő­ben meg­ka­pod a leg­job­bak­nak ígér­kező prog­ra­mok gyűj­te­mé­nyét, hogy könnyen és gyor­san kivá­laszt­hasd a neked és gye­re­ke­id­nek leg­job­ban tetsző eseményeket.

Ha meg­gon­do­lod magad és még­sem sze­ret­nél tőlünk hír­le­ve­let kapni, bár­mi­kor egy kat­tin­tás­sal leiratkozhatsz.

Fon­tos: a regiszt­rá­lás után kül­dünk a meg­adott e-mail címedre egy leve­let, amely­ben arra kérünk, hogy egy linkre kat­tin­tás­sal erő­sítsd meg a fel­irat­ko­zási szán­dé­kod. A fel­irat­ko­zás csak ezzel teljes.

Kövesd Face­book olda­lun­kat is, ahol nap mint nap új prog­ram­öt­le­te­ket muta­tunk be!

hirlevélben_fb_like

.

.

Adat­vé­delmi nyilatkozat

Ada­ta­i­dat és sze­mé­lyi­ségi joga­i­dat tisz­te­let­ben tart­juk. Kiemel­ten fon­tos­nak tart­juk a sze­mé­lyes ada­tok védel­mét, és meg­te­szünk min­den olyan intéz­ke­dést, amely az ada­tok biz­ton­sá­gát garan­tálja. Az ada­to­kat har­ma­dik fél­nek nem adjuk át.
Adat­ke­ze­lés nyil­ván­tar­tási száma: NAIH-90933/2015.

6 hozzászólás

 1. albertí katalin

  Alberti kata­lin

 2. fülöp istvan

  sze­ret­nék a hír­le­vélre feliratkozni

 3. Várkonyi Zoltán

  Hogyan lehet feliratkozni?

  • Ked­ves Zol­tán! A Hír­le­vél menü­pontra kat­tintva tud fel­irat­kozni. A fel­irat­ko­zás vég­le­ge­sí­té­sé­hez egy email-t kül­dünk majd. Köszönjük!

 4. Sze­ret­nék leirat­kozni a hírlevélről!

Mondd el a véleményed!