Hét­végi programajánló-szeptember 10–11.

Bár már szep­tem­ber van, az idő­já­rás sze­ren­csére a nya­rat idézi a hét­vé­gén is. Hűsöl­je­tek az erdő­ben, ahová nem is kell elutazni, vagy sze­rez­zé­tek be az ősz leg­szebb gyerekholmijait.

 Két napra Magyar­or­szág erdői beköl­töz­nek a bel­vá­rosba. A Sza­bad­ság téren ezen a hét­vé­gén meg­is­mer­ked­het­tek az erdő­gaz­da­sá­gok­kal, bemu­tat­koz­nak az erdei vas­utak, vala­mint lesz állat­be­mu­tató és ren­ge­teg ingye­nes gye­rek­prog­ram. >>>

dömösi forgatag

A Magyar Nép­dal Nap­ján szombat-vasárnap egész nap kon­cer­tek­kel és a zenét ünneplő prog­ra­mok­kal vár­ják az érdeklődő­ket Mar­ton­vá­sá­ron. >>>

A leendő Duna­ka­nyar Láto­ga­tó­köz­pont helyén immár 4. alka­lom­mal ren­dez­ik meg azt az ingye­nes csa­ládi ren­dez­vé­nyt, melyen meg­je­len­nek a Duna­ka­nyar ter­mé­szeti érté­kei, játé­kos kenutú­rák, ter­mé­szet­is­me­reti vetél­kedő és kézmű­ves fog­lal­ko­zá­sok is lesz­nek. >>>

Izgal­mas kép­ze­let­beli uta­zásra invi­tál­ja a Kis­celli Múzeum a gye­re­ke­ket a Moszkva tér című kiál­lí­tás­hoz kap­cso­lódva. Készít­het­tek város­tér­ké­pet, kol­lá­zso­kat és meg­is­mer­ked­het­tek az iko­ni­kus tér tör­té­nel­mé­vel. >>>

vígnap

Vasár­nap dél­ben ismét meg­nyitja kapuit a Víg­szín­ház. A ven­dé­gek idén is bepil­lant­hat­nak a kulisszák mögé a szín­ház művé­sze­i­nek veze­té­sé­vel, elles­het­nek néhány víg­szín­házi műhely­tit­kot, és a gye­re­kek egész nap játsz­hat­nak és részt vehet­nek sok VÍG­já­té­kon is. >>>

Vasár­nap ismét Pici Piac, a leg­ki­seb­bek vására. A Király utcai Cent­ral Passage-ban ismét meg­vá­sá­rol­ha­tod a hazai ter­vezők leg­szebb baba, mama és gye­rek ter­mé­keit. Töltsd le kupon­fü­ze­tün­ket szu­per ked­vez­mé­nye­kért! >>>

A szep­tem­ber a szil­va­lek­vár hava. Szar­va­son min­den erről a cso­dás gyü­mölcsről és a belőle készült finom­sá­gok­ról szól. >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!