Hét­végi prog­ra­majánló: június 24–26.

Ezen a hét­vé­gén ren­ge­teg csa­ládi fesz­ti­vált ren­dez­nek, válo­ga­tá­sunk­ban eze­ket gyűj­töt­tük össze. Ha a káni­ku­lát inkább víz­par­ton töl­te­né­tek, Bala­ton rova­tunk­ban hűsítő helyekre lelhettek.

Szom­bat éjjel ország­szerte kinyíl­nak a múze­u­mok kapui és külön­le­ges tár­lat­ve­ze­té­sek­kel, prog­ra­mok­kal vár­nak ben­ne­te­ket. A Múze­u­mok Éjsza­ká­ján bete­kin­tést nyer­het­tek a kulisszák mögé is és olyan helye­ket is meg­is­mer­het­tek, ame­lyek a hét­köz­na­pok­ban a láto­ga­tók szá­mára láthatatlan.

muzeumok ejszakaja

A Múze­u­mok Éjsza­ká­já­val egy­be­kötve kezdő­dött meg Eger­ben a Kaláka Fesz­ti­vál. Idén is külön­le­ges prog­ram­mal, kiál­lí­tá­sok­kal, gye­rek­prog­ra­mok­kal, temp­lomi kon­cert­tel vár­nak benneteket.

Utolsó hét­vé­gé­jé­hez érke­zett a Gye­rek Szi­get, ahol ezút­tal Mini­max Fesz­ti­vált ren­dez­nek. Az ingye­nes ren­dez­vé­nyen kon­cer­te­zik töb­bek között az Apa­cuka, Bíró Esz­ter és az Alma együt­tes is.

A Tatai Vár­ban Víz Zene Virág Fesz­ti­vál lesz, öt nagy hely­szí­nen – közte az Öreg-tó fel­szí­nén, vagy a tatai vár­ban – zaj­la­nak az ese­mé­nyek: kon­cer­tek, kiál­lí­tá­sok, vásá­rok, gyer­mek­prog­ra­mok, ver­se­nyek. A három­na­pos for­ga­tag csúcs­pontja a hagyo­má­nyos szom­bat esti műre­pülő show, majd az azt követő, több tucat lám­pás­sal kivi­lá­gí­tott csó­na­kot és hajót fel­vo­nul­tató vízi kar­ne­vál, illetve a tűzijáték.

bor és halünnep

Tihany­ban már virág­zik a leven­dula, ahol egész héten szí­nes prog­ra­mok­kal, kon­cer­tek­kel és kiál­lí­tá­sok­kal ünnep­lik évről évre ezt a sok­ol­dalú növényt.

Ha a Bala­ton északi part­ján vagy­tok, érde­mes ellá­to­gatni Füredre, ahol bala­toni halak­ból készült éte­le­ket kóstolhattok.

Veszp­rém­ben Csa­ládi Fesz­ti­vált ren­dez­nek, a sztár­fel­léőp pedig Oláh Gergő lesz.

Élmé­nyek­ben gaz­gad hét­vé­gét kívánunk!

Még több gye­rek­prog­ra­mért kat­tints ide >>>

A Bala­ton körül kere­sel prog­ra­mot? Itt meg­ta­lá­lod >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!