Hét­végi prog­ra­majánló: június 18–19.

Végre igazi káni­kula vár­ható a hét­vé­gén, ezért hűsítő gye­rek­prog­ra­mo­kat válo­gat­tunk nektek. 

Remé­nye­ink sze­rint a hét­vé­gén már lát­ha­tóak a szent­já­nos­bo­ga­rak az Alcsúti Arbo­ré­tum­ban. A kb. két héten át tartó raj­zást min­den este veze­tett túra kere­té­ben néz­he­ti­tek meg. Mielőtt útnak indul­tok, min­den­kép­pen tájé­ko­zód­ja­tok az arbo­ré­tum web­ol­da­lán a pon­tos részletekről.

Bala­ton­fü­re­den Olim­piai Úszó Fesz­ti­vált ren­dez­nek, ahol nem csak Risz­tov Évá­nak druk­kol­hat­tok, de ha ked­vet érez­tek ti is leúsz­hat­já­tok a 2017 méte­res csa­ládi távot.

A Kopaszi-gáton hűsítő csa­ládi nap kere­té­ben fedez­he­ti­tek fel Buda­pes­tet. A Duna­Pest fesz­ti­vá­lon játé­kos, kre­a­tív, fej­lesztő vizu­á­lis fog­lal­ko­zá­sokon kide­rül, miért jó ebben a város­ban élni.

uszofesztival

A Hajó­gyári Szi­ge­ten meg­ren­de­zett Gye­rek Szi­ge­ten ezen a hét­vé­gén Sza­lóki Ági és Gryl­lus Vil­mos ad kon­cer­tet, vala­mint a Kabóca Báb­szín­ház előa­dá­sát néz­he­ti­tek meg. Aki pedig izgal­mas kísér­le­te­ket sze­retne végezni, a Cso­dák Palo­tája stand­ját keresse.

Ha már a Bala­to­non vagy­tok, összegyűj­töt­tünk néhány izgal­mas kaland­par­kot, de ha inkább kirán­dul­ná­tok, eze­ket a vára­kat biz­to­san lát­no­tok kell.

Élmé­nyek­ben gaz­dag hét­vé­gét kívánunk!

Még több

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!