Hét­végi prog­ra­majánló: június 11–12.

Kitar­tás, már csak néhány nap és vége a tan­év­nek. Tölt­sé­tek ezt a hét­vé­gét is aktí­van, ehez aján­lunk remek prog­ra­mo­kat nektek.

A 87. Ünnepi Könyv­hé­ten köz­ponti hely­szí­nen, a Vörös­marty téren és a térbe tor­kolló utcák­ban 147 pavi­lon­ban több mint két­száz hazai és hatá­ron túli kiadó mutatja be és áru­sítja köny­veit. Az idei ren­dez­vényre a kiadók közel három és fél­száz, kizá­ró­lag magyar szerzők művé­nek új kiadá­sát időzítik.

A világ leg­szebb ter­mé­szet­fo­tó­iből nyílt kiál­lí­tás a Magyar Ter­mé­szet­tu­do­má­nyi Múze­um­ban, ame­lyen 100 cso­dá­la­tos fény­ké­pet vonul­tat fel, kíná­la­tá­ban az álla­tok visel­ke­dé­sé­nek izgal­mas pil­la­na­ta­i­tól a fen­sé­ges táj­ké­pe­kig sok­féle fel­vé­tel megtalálható.

termeszetfoto

Buda­pest 12. kerü­le­té­ben csa­ládi prog­ra­mok­tól, kon­cer­tektől lesz han­gos a Gesz­te­nyés kert, a MOM­Kult, vala­mint a MOM Sport a Hegy­vi­déki Napokon.

Veszp­rém­ben a Kabó­ci­ádé Csa­ládi Fesz­ti­vált min­den év júni­u­sá­ban ren­dezi meg a Kabóca Báb­szín­ház. A prog­ra­mot kirá­lyi cere­mó­nia kíséri, Haba­kuk király és Boróka királyné vár­ják a vendégeket.

A gödöllői Grassalkovich-kastély 1867-ben, koro­ná­zási aján­dék­ként került Erzsé­bet királyné és I. Ferenc József hasz­ná­la­tába. Erre – a kas­tély éle­tébe jelentős vál­to­zást hozó ese­ményre emlé­ke­znek min­den évben a koro­ná­zási szer­tar­tás fel­ele­ve­ní­té­sé­vel, kel­le­mes kikap­cso­ló­dást kínáló hét­végi csa­ládi programokkal.

A Hajó­gyári Szi­ge­ten a hét­vé­gén a Harl­quin Báb­szín­ház előa­dá­sát és a Kolom­pos együt­tes kon­cert­jét. néz­he­ti­tek meg.

A Mil­le­ná­ri­son külön­le­ges ásvá­nyok­kal és geo­ló­giai előa­dá­sok­kal vár­ják az érdeklődő­ket.  A láto­ga­tók meg­cso­dál­hat­ják és meg­vá­sá­rol­hat­ják a bemu­ta­tott ásvá­nyo­kat, ősma­rad­vá­nyo­kat, drá­ga­kö­ve­ket, mete­o­ri­to­kat, vala­mint az ezek­ből készült éksze­re­ket és dísz­tár­gya­kat. Olyan kiál­lí­tó­ink is van­nak, akik saját maguk is gyűj­tik a bemu­ta­tott ásványokat.

nemzeti regatta1

Vál­to­za­tos, szí­nes prog­ra­mok­kal és sztár­fel­lépők­kel várja az érdeklődő­ket a nyár első nagy sza­bad­téri fesz­ti­válja, a Nem­zeti Regatta június 11–12-én Sió­fo­kon! Amíg a vízen a vitor­lás hajók küz­delme zaj­lik, a tó part­ján a ver­senyre neve­zett tele­pü­lé­sek kép­vi­selői a saját neve­ze­tes­sé­ge­ik­kel, jel­leg­ze­tes gaszt­ro­nó­miai külön­le­ges­sé­gek­kel, lát­vá­nyos stan­dok­kal mutat­koz­hat­nak be.

Élmé­nyek­ben gaz­dag hét­vé­gét kívánunk!

Még több gye­rek­prog­ra­mot találsz itt >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!