Hét­végi prog­ra­majánló: július 8–10.

Tom­bol a nyár, ha a hét­vé­gét nem a stran­don töl­te­né­tek, kiál­lí­tá­so­kat, vár­já­té­kot és gaszt­ro­nó­miai ínyenc­sé­ge­ket aján­lunk nektek.

Finá­lé­já­hoz köze­le­dik a foci EB, ami­nek emlé­ke­ze­tes lezá­rása lehet a Mil­le­ná­ri­son meg­te­kint­hető Gooól-Nemzetközi Foci­ki­ál­lí­tás, ahol meg­is­mer­ked­het­tek a múlt és jelen leg­na­gyobb játé­ko­sa­i­val, meg­néz­het­tek egy egye­dül­álló mez­gyűj­te­ményt és inter­ak­tív játé­ko­kat is játszhattok.

Szin­tén a Mil­le­ná­ri­son augusz­tus köze­péig egy gran­di­ó­zus dino­sza­u­rusz kiál­lí­tást is meg­néz­het­tek. Ismerd meg a leg­ap­róbb rész­le­te­kig a több mint 25 külön­böző dinó­fajta hét­köz­nap­jait, miköz­ben egy kalan­dos idő­uta­zá­son veszel részt.

Pici Piac cover juli 10 2017

Vasár­nap ismét Pici Piac, a leg­ki­seb­bek vására. Ezút­tal a Király utcai Cent­ral Passage-ban talál­koz­hatsz ötven magyar ter­vező­vel és cso­da­szép baba, mama és gye­rek termékeivel.

Hor­to­bá­gyi Lovas­na­pok az elmúlt évti­ze­dek­ben a tér­ség meg­ha­tá­rozó és ország­ha­tá­ro­kon átívelő ismert­ségű ren­dez­vé­nyévé nőtte ki magát, amely­nek leg­főbb célja a Hor­to­bágyra jel­lemző pász­tor­kul­túra múlt­já­nak és jele­né­nek, vala­mint a Mátai Ménes lóte­nyésztő mun­ká­já­nak, és a ma is hasz­nált és működő fogatgyűj­te­mé­nyé­nek meg­is­mer­te­tése, népszerűsítése.

Viseg­rá­don immár 32. alka­lom­mal ren­dez­nek palo­ta­já­té­ko­kat. A 3 napos ren­dez­vény az 1335-ös viseg­rádi király­ta­lál­kozó kor­sza­kát idézi fel, gya­lo­gos és lovas lovagi tor­ná­val, vár­ost­rom­mal, soly­mász– és tánc­be­mu­ta­tók­kal, Európa szá­mos orszá­gá­ból és Magyar­or­szág­ról érkező hagyo­mányőrző csa­pa­tok fellépésével.

Ha Sió­fo­kon jár­tok, szom­ba­ton Gubás Gabi csa­ládi műso­rát lát­hat­já­tok, Bala­ton­föld­vá­ron pedig Majo­ros Ági báb­szín­háza lép fel.

balatoni halak napja

Aki sze­reti a hala­kat, külö­nö­sen a bala­toni faj­tá­kat, az fel­tét­le­nül láto­gas­son ki Bala­ton­föld­vá­ron a Keleti Strandra, ahol finom éte­le­ket kós­tol­hat­tok és sok szí­nes prog­ram is lesz.

Élmé­nyek­ben gaz­dag hét­vé­gét kívánunk!

Még több gye­rek­prog­ra­mért kat­tints ide >>>

Ha a Bala­to­non nyar­alsz, itt talá­lod a leg­jobb ese­mé­nye­ket >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!