Hét­végi prog­ra­majánló: július 29–31.

Július utolsó hét­vé­gé­jén a közép­kor vilá­gába utaz­hat­tok, vagy a stran­do­lás után meg­néz­het­tek egy izgal­mas báb­szín­házi előadást. 

Három napig tartó viga­da­lomra hív­ják a Balaton-felvidék leg­szebb várába azo­kat a csa­lá­do­kat, akik sze­ret­né­nek elme­rülni a közép­kori gaszt­ro­nó­mia, a zene és a mese vilá­gá­ban. Mátyás király leg­erő­sebb had­ve­zé­ré­nek, Kini­zsi Pál­nak nagy­vá­zso­nyi vára kel­le­mes idő­uta­zásra invi­tál min­den­kit július utolsó hétvégéjén.

Az ország másik felén a vár­já­té­kok ked­velői sok újdon­ságra, való­sághű via­da­lokra, és mulat­ságra szá­mít­hat­nak a Diós­győri Vár­ban, amely ezen a hét­vé­gén egy nyüzsgő közép­kori udvarrá vál­to­zik, a Lovagi Tor­nák Terén pedig izgal­mas lovagi előa­dá­so­kat lát­hat­nak, ame­lyen a harc „első vérig” zajlik.

Bala­tonfűzfőn 2011 óta min­den évben meg­ren­de­zésre kerül a Kutya­pa­rádé, ahol ezút­tal is kutyás gye­rek­prog­ra­mok­kal, kutya­tar­tási, kutyan­e­ve­lési és kutya­táp­lá­lási szak­ta­nács­adás­sal vár­ják az érdeklődő­ket. A ren­dez­vény dél­utáni prog­ram­jai közt kutya­szép­ség­ver­seny, kutyás bemu­ta­tók és tom­bola is lesz.

sarkany-fesztival

A Bala­ton­szár­szón meg­ren­de­zésre kerülő Sár­kány­fesz­ti­válra sok sze­re­tet­tel és szí­nes prog­ra­mok­kal vár­ja a gye­re­ke­ket és felnőt­te­ket egy­aránt a Csu­kás Szín­ház. Ter­mé­sze­te­sen Süsü a sár­kány és szá­mos Csu­kás Ist­ván mese is ott lesz majd.

Ha sze­re­ti­tek a nép­ze­nét és a nép­tán­cot, Tihany­ban a hét­vé­gén több hely­szí­nen is zaj­lik a Vissz­hang Fesztivál. 

Buda­pes­ten, Teréz­vá­ros­ban egy nagyon izgal­mas sétán vehet­tek részt, ami­nek kere­té­ben fel­fe­de­zitek a bel­vá­ros­ban rejtőző mada­ra­kat és egyéb állatokat.

Élmé­nyek­ben gaz­dag idő­töl­tést kívánunk!

Még több gye­rek­progr­mért kat­tints ide >>>

Bala­toni prog­ra­maján­lón­kat itt talá­lod >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!