Hét­végi prog­ra­majánló július 22–24.

Fesz­ti­vá­lok, bala­toni prog­ra­mok és régi ked­ven­ce­ink is sze­re­pel­nek eheti aján­lónk­ban. Jó bön­gé­szést és tar­tal­mas idő­töl­tést kívánunk!

Pén­te­ken kezdő­dik és tíz napon át dübö­rög a Művé­sze­tek Völ­gye. Szín­házi, iro­dalmi, művé­szeti prog­ra­mok soka­sága várja majd az érdeklődő csa­lá­do­kat Kapol­c­son, Tali­án­dö­rög­dön és Vígánd­pe­ten­den immár 26. alkalommal.

A Bala­ton déli part­ján fia­tal­ko­runk sztár­ja­i­val talál­koz­hat­tok a Retro Bala­ton Fesz­ti­vá­lon. Ugye ti is emlé­kez­tek a nyolcvanas-kilencvenes évekre, ami­kor mag­nó­ka­zet­tán és bake­li­ten hal­gat­tunk zenét?

Vácon ismét együtt vigad­hat­nak kicsik és nagyok a XXIV. Váci Világi Viga­lom sok­színű prog­ram­jain. A Madách Imre Művelő­dési Köz­pont szer­ve­zé­sé­ben meg­va­ló­suló ren­dez­vény több mint 100 pro­duk­ci­ó­val várja a helyi és az ide láto­gató vendégeket.

Palyi_Janos_Vitez_Laszlo_es_az_elatkozott_malom_2

Bala­ton­föld­vá­ron a Kult­ki­kötő prog­ram­jai között vasár­nap Vitéz Lász­ló­val talál­koz­hat­nak a gye­re­kek, Sió­fo­kon szom­ba­ton pedig Far­kas­házi Réka és a Tin­ta­nyúl zenél majd.

Ha ingye­nes gye­rek­prog­ra­mot keres­tek, Buda­pes­ten kőkor­szaki kaland­park várja a kicsi­ket a Pólus Cen­ter­nél,  a Mar­git­szi­geti Sza­bad­téri Szín­pad­nál pedig inter­ak­tív mese­szín­ház lesz szom­ba­ton.

A Bala­ton nem csak test­kö­zelből élmény, madár­táv­lat­ból még lenyű­gözőbb. Ha Sió­fo­kon jár­tok, men­je­tek egy, vagy akár több kört az óri­ás­ke­ré­ken.

Ha a hét­vé­gén esne az eső és még­sincs ked­ve­tek kirán­dulni, ugor­ja­tok el egy szu­per ját­szó­házba. Válo­ga­tá­sunk­ban biz­to­san talál­tok ked­ve­tekre valót.

Élmé­nyek­ben gaz­dag hét­vé­gét kívánunk!

Még több gye­rek­prog­ra­mért kat­tints ide >>>

Bala­toni prog­ram­ja­in­kat itt talá­lod >>>

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!