Madár­le­sen a Terézvárosban

When:
júl 31 @ 10:30 – 12:00
2016-07-31T10:30:00+02:00
2016-07-31T12:00:00+02:00

bubosbanka

Vad­re­gé­nyes sétán­kon a teréz­vá­rosi álla­tok és más fur­csa lények nyo­mába ere­dünk — igaz nem pus­ká­val, csak kis táv­csö­vek­kel -, és begyűjt­jük őket a kígyó­tól az orosz­lá­non át a szár­nyas griffig!

A fémből, fából, kőből, üveg­ből meg­for­mált fene­va­dak és kezes házi­ál­la­tok ugyanis ren­ge­teg épü­le­ten elrejtőz­tek, csak meg kell találni őket! S ha már rájuk lel­tünk, szó esik készítőikről, ter­vezőikről: azok­ról az ipa­ros­mes­te­rekről, akik a 19. szá­zad végén, a 20. szá­zad ele­jén fel­dí­szí­tet­ték Buda­pes­tet. Ybl Mik­lós, Róth Miksa, Rippl Rónai József és még szá­mos — sok­szor név nél­kül maradt — művész alko­tá­sait őrzik a házak hom­lok­za­tai, kapui, lépcső­há­zai. A két­órás séta során kide­rül, hogy miért is kel­lett kicsi­no­sí­tani az épü­le­te­ket, hogy milyen tech­ni­kák­kal, anya­gok­kal, hogyan dol­goz­tak a régi mes­te­rek. Emel­lett szá­mos állat­fi­gura néma­sá­gát is meg­tör­jük: elárul­juk, hogy a külön­böző ala­kok a díszí­tés mel­lett vajon milyen több­let­je­len­tés hordozói.

A sétát 7–12 éves korú gye­re­kek­nek ajánljuk!

Ár: gye­re­kek­nek 1800 Ft/fő, felnőt­tek­nek 2500 Ft/fő,
– páros rész­vé­teli díj (egy gyerek-egy felnőtt): 3800 Ft,
– csa­ládi jegy (mini­mum 3 fő-maximum 6 fő): 5500 Ft
A séta hossza: 1.5 óra
Talál­ko­zási pont: az Ope­ra­ház főbe­já­ra­tá­nál
Meg­kö­ze­lí­tés: Föld­alat­ti­val az Ope­ráig
Útvo­nal: Hajós utca — Ó utca — Nagy­mező utca — Király utca — Liszt Ferenc tér — And­rá­ssy út

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!