Közép­kori For­ga­tag a Diós­győri Várban

A XVII. Közép­kori For­ga­ta­gon a vár­já­té­kok ked­velői sok újdon­ságra, való­sághű via­da­lokra, és mulat­ságra szá­mít­hat­nak közép­kori módra! A Diós­győri vár ezen a hét­vé­gén egy nyüzsgő közép­kori udvarrá vál­to­zik, a Lovagi Tor­nák Terén pedig izgal­mas lovagi előa­dá­so­kat lát­hat­nak, ame­lyen a harc „első vérig” zajlik.

kozepkori forgatag

Bőví­tett program:

10:00 UTAT A KIRÁLY­NAK!
10:30 BAJ­NO­KOK VIA­DALA – Lovagi Tor­nák Tere (For­du­la­tos, meg­le­pe­té­sek­kel teli tör­té­nelmi előa­dás lát­vá­nyos küz­del­mek­kel és sok vidám­ság­gal. Ven­dé­gek: Kas­sai Lajos világ­re­kor­der lova­sí­jász, Viseg­rádi Szent György Lovag­rend, Kis­új­szál­lási Sza­bad Lova­gok Rendje, Sár­ká­nyos Szö­vet­ség Lovag­jai, Diós­győri Arany­sar­kan­tyús Lovag­rend, Pavane zászlóforgatók)

12:30 — 17:30 I. Diós­győri BUHURT TORNA ­– Lovagi Tor­nák Tere (A Magyar Buhurt Szö­vet­ség szer­ve­zé­sé­ben. Való­sághű pán­cé­los tör­té­nelmi vívás, és „harc első vérig” a baj­noki címért! Érke­zik a magyar csa­pat, amely a prá­gai Nem­ze­tek via­da­lán kép­vi­selte hazán­kat, és kül­honi vendégeink.)

12:30 – 14:30 LOVAGI BEMU­TA­TÓK — Vár­árok (Ismerje meg a közép­kor vilá­gát lovag­rend­je­ink fegy­ver– és vise­let bemu­ta­tóin)
14:30 VAGA BANDA GOLYA­LÁ­BAS CSU­HAJ­DÁRÉ – Vár­árok
15:00 – 17:30 LOVAGI BEMU­TA­TÓK – Vár­árok (Ismerje meg a közép­kor vilá­gát lovag­rend­je­ink fegy­ver– és vise­let bemutatóin)

18:00– LEGEN­DÁS KARD­FOR­GA­TÓK (For­du­la­tos, meg­le­pe­té­sek­kel teli tör­té­nelmi előa­dás lát­vá­nyos küz­del­mek­kel és sok vidám­ság­gal. Ven­dé­gek: Kas­sai Lajos világ­re­kor­der lova­sí­jász, Viseg­rádi Szent György Lovag­rend, Kis­új­szál­lási Sza­bad Lova­gok Rendje, Sár­ká­nyos Szö­vet­ség Lovag­jai, Diós­győri Arany­sar­kan­tyús Lovag­rend, Pavane zászlóforgatók)

21:00– tól FÁK­LYÁS FEL­VO­NU­LÁS és ÉJSZA­KAI PROG­RA­MOK a vár­ban (csak szombaton)

FOLYA­MA­TOS PROG­RA­MOK:
Fegy­ver­be­mu­tató – Felső vár­ud­var
Tábori élet­kép meg­je­le­ní­tése – Vár­árok
Mes­te­rek udvara, banya tanya és jel­me­zes beöl­tö­zés – Alsó Vár­ud­var
Közép­kori ját­szó­tér, vásári mutat­vá­nyok, kézmű­ves ter­mé­kek vására – Vásár­tér
SZOM­BATI UDVARI ZENÉ­SZEK:
Sub Rosa Régi­ze­nei együt­tes Bur­don Bohémia. Hét­to­rony Han­gá­szok
VASÁR­NAPI UDVARI ZENÉ­SZEK:
Sze­lin­dek Régi-Világzenei, For­ga­tag, Agyag­banda, Bour­don Bohémia

JEGY­IN­FOR­MÁ­CIÓ
Közép­kori For­ga­tag – DIÓS­GYŐRI VÁR nap­jegy
(nap­pali és éjsza­kai prog­ra­mok a Diós­győri vár­ban és Alsó vár­ud­var­ban)
Felnőtt belépő­jegy 1700 Ft
Gyer­mek (3−14 éves korig): 1000 Ft
Gyer­mek (0−3 éves korig): ingyenes

KOMP­LEX BELÉPŐ­JEGY TÍPU­SOK (Diós­győri vár + Lovagi Tor­nák Tere előa­dás)
(A két típus között a különb­ség az előa­dás idő­pontja. A baj­no­kok via­dala mind­két napon
10:30-tól, a Legen­dás kard­for­ga­tók mind­két napon 18 óra­kor kezdő­dik. Mind­kettő érvé­nyes a játé­kok összes hely­szí­nére és programjára)

Közép­kori For­ga­tag KOMP­LEX – BAJ­NO­KOK VIA­DALA
A belépő­jegy a követ­kező­ket tar­tal­mazza: Lovagi Tor­nák Terén, vala­mint nap­pali és éjsza­kai (csak szom­ba­ton) prog­ra­mok a Diós­győri vár­ban és az Alsó vár­ud­va­ron
Felnőtt belépő­jegy „500 Ft (elő­vé­tel­ben július 26-ig 1900 Ft)
Gyer­mek 3–14 éves korig): 1400 Ft (elő­vé­tel­ben július 26 ig-ig 1000 Ft)
Gyer­mek (0.3 éves korig): ingyenes

Közép­kori For­ga­tag KOMP­LEX – LEGEN­DAS KARD­FOR­GA­TÓK
A belépő­jegy a követ­kező­ket tar­tal­mazza: lovagi torna a Lovagi Tor­nák Terén,
vala­mint nap­pali és éjsza­kai (csak szom­ba­ton) prog­ra­mok a Diós­győri vár­ban és az Alsó vár­ud­va­ron
Felnőtt belépő­jegy: 2500 Ft (elő­vé­tel­ben július 26-ig 1900 Ft)
Gyer­mek (3−14 éves korig): 1400 Ft ( elő­vé­tel­ben július 26-ig 1000Ft)
Gyer­mek (0−3 éves korig): ingye­nes
Kiegé­szítő jegy (csak Diós­győri váras belépő­jegy ese­tén vált­ható, egy lovagi tor­nán való rész­vé­telre jogo­sít): 800Ft, 400Ft

Jegyek kap­ha­tók a Diós­győri vár és a Művé­sze­tek Háza jegy­pénz­tá­rá­ban, az Inter­tic­ket orszá­gos háló­za­tá­ban és a jegy.hu-n

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!