Kini­zsi Napok

kinizsi napok

Három napig tartó viga­da­lomra hív­juk a Balaton-felvidék leg­szebb várába azo­kat a csa­lá­do­kat, akik sze­ret­né­nek elme­rülni a közép­kori gaszt­ro­nó­mia, a zene és a mese vilá­gá­ban. Mátyás király leg­erő­sebb had­ve­zé­ré­nek, Kini­zsi Pál­nak nagy­vá­zso­nyi vára kel­le­mes idő­uta­zásra invi­tál min­den­kit július utolsó hétvégéjén.

2016. július 29. és július 31. között meg­ren­de­zésre kerülő Kini­zsi Napok ötlet­adója és meg­ál­mo­dója Mek­ler Nor­bert vár­ka­pi­tány, aki jó gaz­dá­hoz híven még hatá­ron túl­ról is hívott ven­dé­ge­ket a láto­ga­tók szó­ra­koz­ta­tá­sára. Lesz itt min­den, gye­re­kelőa­dá­sok, Gryl­lus Vil­mos kon­cert, a szé­kely Szende, a láb­bá­bos előa­dása, főz majd Szőke kapi­tány, humo­ri­zál Badár Sán­dor, de nem leszünk híján az inter­ak­tív tör­té­nelmi sétá­nak sem. A közép­kori tán­cos, zenés for­ga­tag­ról a Sze­lin­dek Együt­tes gon­dos­ko­dik majd. A rene­szánsz vár­já­té­kok­ból is íze­lítőt kap­ha­tunk, Balassi ver­sek­ből, kora­beli fegy­ver­be­mu­ta­tó­ból.
Bará­ta­ink a Cso­bánc Várá­nak Vité­zei, a Kini­zsi Íjász Baráti Kör korhű ruhák­ban, kora­beli fegy­ve­rek­kel tar­ta­nak velünk az idő­uta­zá­son. A ven­dé­gek meg­is­mer­ked­het­nek a hagyo­mány­ápo­lás kiváló „kato­ná­i­val” és esz­kö­ze­ik­kel is.
A vár min­den múze­uma, a kápolna, a torony, a töm­löc és a nyomda is láto­gat­ható, csak­úgy ,mint a Nép­rajzi Múzeum és Pos­ta­mú­zeum is. Tör­té­nel­münk nagy­jai című 33 híres nagy magyart bemu­tató idő­szaki kiál­lí­tás is várja a láto­ga­tó­kat a vár kápolnájában.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!