Fűzfői Kutya­pa­rádé

When:
júl 30 @ 10:00 – 17:00
2016-07-30T10:00:00+02:00
2016-07-30T17:00:00+02:00

kutyaparádé

2011 óta min­den évben meg­ren­de­zésre kerül a Kutya­pa­rádé. A kutyás ren­dez­vény fő cél­jai a kul­tu­rált kutya­tar­tás fejlő­dé­sé­nek elő­se­gí­tése, a kutyás spor­tok nép­szerű­sí­tése, a külön­böző mun­ka­ku­tyák bemu­ta­tása, az állat­vé­de­lem fejlő­dé­sé­nek elő­se­gí­tése és nem utolsó sor­ban sze­ret­nénk, ha ren­dez­vé­nyün­kön min­denki jól érezné magát, az embe­rek és a kutyák egy­aránt.
Dél­előtt kutyás gye­rek­prog­ra­mok­kal, kutya­tar­tási, kutyan­e­ve­lési és kutya­táp­lá­lási szak­ta­nács­adás­sal vár­juk az érdeklődő­ket. Ren­dez­vé­nyünk dél­utáni prog­ram­jai közt kutya­szép­ség­ver­seny, kutyás bemu­ta­tók és tom­bola is lesz.

A belé­pés ingyenes!

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!