Bala­ton­szár­szói Sárkányfesztivál

sarkany-fesztival

 

Sár­kány­fesz­ti­vál Mese­fesz­ti­vál Bala­ton­szár­szón. 2016-ben 6. alka­lom­mal meg­ren­de­zésre kerülő Sár­kány­fesz­ti­válra sok sze­re­tet­tel és szí­nes prog­ra­mok­kal vár­ják a gye­re­ke­ket és felnőt­te­ket egy­aránt a Csu­kás Színház.

Július 30. (szombat)

09.30 Fesz­ti­vál meg­nyitó (Tópart – Zenepavilon)

Süsü sár­kány­ha­jón érke­zik
Csu­kás mese­fi­gu­rák kiál­lí­tása
Fabula együt­tes kon­certje
Közön­ség­ta­lál­kozó az alko­tók­kal: Csu­kás Ist­ván­nal és Megyeri János­sal.
11.00 és 14.00 Csu­kás Ist­ván – Ber­gendy Ist­ván: Süsü, a sár­kány — zenés mese­já­ték
Komá­romi Jókai Szín­ház előa­dása (Csu­kás Szín­ház)
Gye­rek­jegy: 800 Ft, felnőtt­jegy: 1.400 Ft

14.00 – 17.00 Papír­sár­kány készí­tés– és ere­ge­tés (köz­ponti strand)
21.00 Buda­pest Bár zene­kar kon­certje (Csu­kás Szín­ház)
Ének: Behumi Dóri, Németh Juci, Frenk, Keleti And­rás
Jegyár: 2.800 Ft

Július 31. (vasárnap)

20.00 Det­ský folk­lórny súbor Kopa­niči­a­rik tánc­együt­tes – Myjava, Szlo­vá­kia (Csu­kás Színház)

Augusz­tus 01. (hétfő)

10.30 A bűvös kendő — Arany­kert Báb­szín­ház előa­dása — Duna­szer­da­hely, Szlo­vá­kia (Csu­kás Színház)

Augusz­tus 2. (kedd)

20.00 Szent György lovag és a sár­kány legen­dája — Gólya­lá­bas Utca­szín­ház (Zenepavilon)

Augusz­tus 03. (szerda)

10.30 Csu­kás Ist­ván: A Nagy Ho-ho a hor­gász — mese­mu­si­cal (Csu­kás Szín­ház)
Sza­bad Ötle­tek Szín­háza előa­dása
Gye­rek­jegy: 800 Ft, felnőtt­jegy: 1.400 Ft

Augusz­tus 04. csütörtök

19.30 100 Folk Cel­sius együt­tes kon­cert (Csu­kás Szín­ház)
Gye­rek­jegy: 800 Ft, felnőtt­jegy: 1.400 Ft

Augusz­tus 05. (péntek)

20.00 Brass Show –Brass­Dance réz­fú­vós együt­tes (Zenepavilon)

Augusz­tus 06. (szombat)

10.30 Piroska és a far­kas — zenés mese­já­ték (Csu­kás Szín­ház)
Főnix Szín­ház előa­dása
Gye­rek­jegy: 800 Ft, felnőtt­jegy: 1.400 Ft

14.00 — 17. 00 Papír sár­kány­ké­szí­tés– és ere­ge­tés (köz­ponti strand)
19.00 Fabula együt­tes kon­cert Süsü­vel, lufi ere­ge­tés (Zene­pa­vi­lon)
21.00 Mága Zol­tán és a Buda­pesti Pri­ma­rius Szim­fo­ni­kus Zene­kar kon­certje (Csu­kás Szín­ház)
Jegyár: 2.800 Ft

Kísérő prog­ra­mok a Csu­kás Színházban:

Kézmű­ves ját­szó­ház: kedd, csü­tör­tök, pén­tek 10.00 – 12.00.
Mese­fi­gu­rák kiál­lí­tása: júl. 31 – aug. 6-ig 14.00 – 18.00.
Ani­má­ció a köz­ponti stran­don: július 30 ás és augusz­tus 6-án.

Rossz idő ese­tén sza­bad­téri prog­ra­mok a Csu­kás Szín­ház­ban!
A prog­ram­vál­to­zás jogát a szer­vezők fenntartják!

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!