Az idő ura-Családi délelőtt

kiscelli

Ez alka­lom­mal izgal­mas kép­ze­let­beli uta­zásra invi­tál­juk a gye­re­ke­ket, ahol egy várat­lan ese­mény meg­aka­dá­lyo­zá­sá­hoz vissza kell for­gat­nunk az idő kere­két. A kiál­lí­tó­te­rek­ben zajló kaland során elsza­ba­dult emlé­ke­ket rög­zí­tünk kol­lázs tech­ni­ká­val, tér­há­lót és város­tér­ké­pet készí­tünk, majd egyedi aján­dék­kal ked­ves­ke­dünk az Idő urá­nak, aki az egy­kori Moszkva téri órába költözött.

A prog­ram alatt a szülők és érdeklődők kurá­tori tár­lat­ve­ze­té­sen vehet­nek részt a #moszk­va­ter – A Széll Kál­mán tér tör­té­nete című idő­szaki kiál­lí­tá­sunk­ban. A belépő­jegy 4 éves kor­tól 800 Ft/fő.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!