Bodor Major Lovas-és Sza­bad­idő­park, Tahitótfalu

Bodor Major Lovas-és Szabadidőpark

Láto­gas­son el a Tahi-pusztára és élvezze a Duna, a sík­ság és a hegyek talál­ko­zása által nyúj­tott lenyű­göző pano­rá­mát. A Duna­ka­nyar­ban a párat­lan adott­sá­go­kat kihasz­nálva álmodta meg Bodor Ferenc és csa­ládja a Bodor …

Csil­lag­vár, Balatonszentgyörgy

Csillagvár

A Bala­ton nyu­gati csücs­ké­ben, Bala­ton­szent­györ­gyön, a tó fölé emel­kedő erdős domb­ol­da­lon talál­ható a Fes­te­tics gró­fok vadász­vára. A csil­lag alap­rajzú épü­let a vilá­gon egye­dül­álló. A fedett vár köz­ponti helyi­sé­gé­ben talál­ható a több …

Gyer­mek­vasút, Budapest

Gyermekvasút gőzös

A Gyer­mek­vasút a fővá­ros egyik külön­le­ges, a maga nemé­ben párat­lan lát­vá­nyos­sága. A budai hegy­vi­dék kirán­du­ló­he­lyeit össze­kötő kis­vasút, ahol a külön­böző beosz­tá­sok­ban isko­lás korú gyer­mek­vas­uta­sok tel­je­sí­te­nek szolgálatot.

Hőlég­bal­lo­nos séta­re­pü­lés a Balatonnál

hőlégballonnal a balaton felett

Cso­dáld meg a Bala­tont úgy, ahogy csak a mada­rak tehe­tik. A Bala­ton feletti hőlég­bal­lo­nos séta­re­pü­lés való­ban külön­le­ges élmény.

Libegő­park, Lillafüred

libegopark lillafured

A Bükk hegy­ség cso­dá­ira nyújt gyö­nyörű kilá­tást a magas­ból a Lil­la­fü­redi Libegő, mely a lil­la­fü­redi üdülőö­ve­zetből szál­lítja az uta­so­kat Jávor­hegyre, Bükk­szent­ke­reszt irá­nyába. A kötél­pá­lyás fel­vonó amel­lett hogy kör­nye­zet­ba­rát, csendes …

Nap­fény­ud­var állat­si­mo­gató, min­igaz­da­ság, Balatonszárszó

Napfényudvar állatsimogató minigazdaság

A bala­ton­szár­szói Nap­fény­ud­var Mini-gazdaság egy kis íze­lítőt sze­retne nyúj­tani abból, hogy milyen álla­tok vol­tak részei egy falusi por­tá­nak. Célja, hogy a város­ban fel­növő gye­re­kek, ne csak …

Pele-körút Tanös­vény

nagy-pele-korut

A Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság kert­jé­ben talál­ható sétaút a kör­nye­ze­tünk­ben élő állat-és növény­vi­lá­got mutatja be. Az ösvény bemu­tatja patak­ja­ink szennye­zett­sé­gé­nek indi­ká­to­rait, a mak­ro­ge­rinc­te­len élő­vi­lá­got, har­minc­féle fás szárú …

Seg­way túrák Hévízen

segway

Fedezd fel Héví­zet és kör­nyé­két szer­ve­zett túrák kere­té­ben SEGWAY-el. Seg­way­tú­rák egész évben Tün­dér­ró­zsa segway"tréning" kezdők­nek Idő­tar­tam: 30–40 perc Spe­ci­a­li­tás: oktató által irá­nyí­tott men­tá­lis és sport­tré­ning, a high-tech …

Sehol­szi­get Élmény­park, Nőtincs

Seholsziget Élménypark, Nőtincs

Láto­ga­tó­ink vidám uta­zást tehet­nek a Tin­csi Loko­mo­tív­val, íjász­kod­hat­nak, lova­gol­hat­nak és lovas­ko­csi­káz­hat­nak, élvez­he­tik a külön­böző korú gyer­me­kek szá­mára kiala­kí­tott ját­szó­te­re­ink egyedi játé­kait. Ismer­ked­het­nek álla­ta­ink­kal a Mini Állat­kert­ben, az Állatsimogatóban …

Sümegi Vár

sümegi vár

A Közép-Dunántúli régió I. Tör­té­nelmi Élmény­parkja egye­dül­álló módon mutatja be a közép­kori várak éle­tét, a kora­beli har­cok mene­tét, az ost­ro­mok fegy­ve­reit, inter­ak­tív — élő tör­té­ne­lem­óra kere­té­ben bárki …

Szemlő­he­gyi Barlang

Szemlőhegyi Barlang

A jelen­leg 2200 méter hossz­ban fel­tárt, foko­zot­tan védett bar­lang Buda­pest egyik leg­ér­té­ke­sebb ter­mé­szeti kin­cse. Több, tágas folyo­só­ból áll. Lát­vá­nyos for­ma­kincsű, ásvány­ki­vá­lá­sok­kal gaz­da­gon díszí­tett. A túra­út­vo­nal mint­egy 250 méter, …

Szig­li­geti vár

szigliget, vár, várfesztivál

A Balaton-felvidék egyik leg­szebb helye a Szig­li­geti vár, ahon­nan pazar kilá­tás nyí­lik a tóra és a kör­nyező vidékre. A vár tör­té­nete a 13. szá­zadra nyú­lik vissza és ren­ge­teg lát­ni­va­ló­val várja …

Tapol­cai tavasbarlang

tapolcai tavasbarlang

A Tapolcai-tavasbarlangot 1903-ban fedez­ték fel kút­ásás köz­ben, ame­lyet tíz évvel később a láto­ga­tók szá­mára is meg­nyi­tot­tak, így hazánk­ban ez volt az első vil­lany­vi­lá­gí­tás­sal ellá­tott, és az …

Top 5 vár a Bala­ton körül, amit lát­nod kell

kinizsi vár nagyvázsony

A Bala­ton kör­nyéke tele van szebb­nél szebb lát­ni­va­lók­kal. Ha már unod a stran­do­lást, vagy rosszabbra for­dul az idő, kirán­dulj el egy várba. Összegyűj­töt­tük az öt legérdekesebbet.

Város­li­geti Műjégpálya

Városligeti Műlyégpálya

Novem­ber 22-én 9 óra­kor ismét meg­nyitja kapuit a Város­li­geti Műjég­pá­lya.  Elér­hető­sé­gek: Buda­pest, Olof Palme Sétány 3. Tele­fon: (30) 413 9840   http://www.mujegpalya.hu/ Belépő­jegy árak: Hétfő, Kedd Diák/nyugdíjas: 800 Ft/fő/alkalom Felnőtt: …

Veszp­rémi vár

veszprém

A Bala­ton­tól alig tíz kilo­mé­terre fekvő Veszp­rémi vár­ban a csa­lád min­den tagja tar­tal­mas kikap­cso­ló­dásra szá­mít­hat. Sétálj végig az óvá­ros ódon falai között és fedezd fel a csodálatos …

Víz­to­rony, Siófok

Víztorony, Siófok

A Víz­to­rony Sió­fok leg­emb­le­ma­ti­ku­sabb épü­lete, amely a város szí­vé­ben emel­ke­dik a magasba. A torony 2012-ben, épí­té­sé­nek 100. évfor­du­ló­ján újult meg tel­jes egé­szé­ben. A műem­lék külön­le­ges­sége, hogy a toronyba, az épület …