Pele-körút Tanös­vény

nagy-pele-korut

A Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság kert­jé­ben talál­ható sétaút a kör­nye­ze­tünk­ben élő állat-és növény­vi­lá­got mutatja be. Az ösvény bemu­tatja patak­ja­ink szennye­zett­sé­gé­nek indi­ká­to­rait, a mak­ro­ge­rinc­te­len élő­vi­lá­got, har­minc­féle fás szárú …

H2O Akvá­ri­um­ház

alap_fekvo_tometszet_kicsi

Ismerd meg a Velencei-tó jel­leg­ze­tes hal­fa­u­ná­ját az agárdi H2O Akvá­ri­um­ház­ban.  A halak mel­lett más vízi élő­lé­nyek – szi­ta­kötő­lár­vák, vízi skor­piók, vízi bot­po­los­kák – meg­fi­gye­lé­sére is lehető­ség nyí­lik. Szolgáltatások: …

Agóra Tudo­má­nyos Élmény­köz­pont, Debrecen

Agóra Tudományos Élményközpont

Készen állunk a tudo­mányra! Az Agóra Tudo­má­nyos Élmény­köz­pont egyik leg­fon­to­sabb célja, hogy a ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­kat köz­ért­hetővé és sze­ret­hetővé vará­zsolja a diá­kok szá­mára, már gyer­mek­kor­ban fel­keltse az érdeklő­dést a tudo­má­nyos isme­re­tek iránt.

Szín­tér Projekt

A SZÍN­TÉR kon­cep­ci­ó­ját az öröm­teli alko­tás és a gyer­mek­kori önki­fe­je­zés fon­tos­sá­gá­nak tük­ré­ben álmod­tuk meg. Célunk, egy olyan helyi­ség meg­al­ko­tása volt, ahol a gye­re­kek a ben­nük ter­mé­sze­te­sen meg­lévő kreativitásukat …

Város­li­geti Műjégpálya

Városligeti Műlyégpálya

Novem­ber 22-én 9 óra­kor ismét meg­nyitja kapuit a Város­li­geti Műjég­pá­lya.  Elér­hető­sé­gek: Buda­pest, Olof Palme Sétány 3. Tele­fon: (30) 413 9840   http://www.mujegpalya.hu/ Belépő­jegy árak: Hétfő, Kedd Diák/nyugdíjas: 800 Ft/fő/alkalom Felnőtt: …

Magyar Mező­gaz­da­sági Múzeum

Vajdahunyad vára, Budapest

A magyar mező­gaz­da­ság tör­té­nete, halá­szati, vadá­szati kiál­lí­tá­sok, a magyar házi­ál­la­tok, vala­mint hazai növé­nye­ink kerül­nek bemu­ta­tásra a Mező­gaz­da­sági Múzeum állandó kiállításain. 

Figu­rina Bábszínház

Figurina Bábszínház

Magyar­or­szág első magán­báb­szín­háza, a bábmű­vé­szet szé­les ská­lá­ján ját­szik: hasz­nál hagyo­má­nyos bábo­kat, él a tech­nika adta varázs­lat esz­kö­ze­i­vel, van óri­ás­bá­bos műsora, de jel­lemzően a fan­tá­zi­ára épülő kéz– és tárgy­já­té­kok­kal kívánja …

Kecs­ke­vi­lág

Kecskevilág

Csa­ládi gaz­da­ság­ként működ­tet­jük a Kecs­ke­vi­lá­got Török­bá­lin­ton az Ida­ma­jor­ban. Első­sor­ban tej­hasznú kecs­kék tar­tá­sá­val fog­lal­ko­zunk, de hason­lóan egy hagyo­má­nyos tanyá­hoz nagyon sok fajta állat meg­ta­lál­ható az udvar­ban. A kecs­ké­ken kívül …

Mátra Múzeum

Mátra Múzeum

Ősma­rad­vá­nyok, ásvány-és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos kiál­lí­tá­sok, vala­mint hely­rajzi és vadá­szati bemu­tató is várja a gyön­gyösi Mátra Múzeum Láto­ga­tóit. Óvo­dás és isko­lai cso­por­tok szá­mára múzeum peda­gó­giai fog­lal­ko­zá­so­kat szer­vez­nek, így …

Kölyö­kva­don játszóház

Kölyökvadon Játszóház

Buda­pest szí­vé­ben, a Récsei Cen­ter eme­le­tén talál­ható a Kölyö­kva­don Csa­ládi Ját­szó­ház  1200 m2 lég­kon­di­ci­o­nált játék­tér­rel, kiváló étte­rem­mel, ked­vező árak­kal várja a csa­lá­do­kat. Igazi álla­tok vará­zsol­ják a vadonba az idelátogatókat: …

Fabula Báb­szín­ház, Budapest

Fabula Bábszínház Budapest

Fabula Báb­szín­ház, Buda­pest 1052 Buda­pest, Petőfi Sán­dor utca 6. fél­eme­let (+36–1) 333‑6299 fabula@fabula.hu www.fabulababaszinhaz.hu Jegy­árak Jegyár hét­vé­gén: 1.800 Ft A belépők ára egy­sé­ges, a jegyek helyre szólóak. …

Kolibri Szín­ház, Budapest

Kolibri Színház

  Egye­dül­álló reper­to­á­runk 0–18 éves korig min­den kor­cso­port­nak több­féle műfaj­ban (báb– és élő szín­ház, opera és moz­gás­szín­ház) kínál előa­dá­so­kat. Elér­hető­sé­gek: Kolibri Gyer­mek– és Ifjú­sági Színház …

Elekt­ro­tech­ni­kai Múzeum

Elektrotechnikai Múzeum

A múzeum az elekt­ro­szta­tika vilá­gába kala­u­zolja el az ide­lá­to­gató gye­re­ke­ket, akik kihe­lye­zett fizi­ka­órá­kon ismer­ked­het­nek meg pél­dául a dina­mó­val, vagy a transz­for­má­tor­ral, vala­mint a fog­lal­ko­zá­so­kon maguk készí­tette esz­kö­zök­kel tapasztalhatják …

Szent-György Albert Agóra

Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged

Kul­tú­rá­lis és tudo­má­nyos köz­pot, mely­ben a kis­is­ko­lás gyer­me­kek izgal­mas kísér­le­te­ken vehet­nek részt, míg a nagyob­ba­kat inter­ak­tív tár­lat­ve­ze­tés várja az Informatika-történeti Kiál­lí­tá­son, a Lát­vány­la­bor­ban és az Informatóriumban.

Hor­to­bá­gyi Madárpark

Hortobágyi Madárpark

A Madár­park­ban láto­gat­ható nagy­röp­dé­vel, tavak­kal, ját­szó­tér­rel fel­sze­relt pihenő­park sze­re­tet­tel várja ked­ves láto­ga­tóit. A láto­ga­tó­ház­ban meg­te­kint­hető a madár­mentő kiál­lí­tás, az öko-teleház és a lát­vány­kór­ház. Meg­te­kint­hető még a nagy­röpde a tórend­szer­rel és …

Bottyán Equus Hun­gá­ria Köz­hasznú Alapítvány

Bottyán Equus

Bottyán Equus Hun­gá­ria Köz­hasznú Ala­pít­vány az öreg, beteg, sérült lova­kért „Éva és Attila. Szent őrül­tek. Ők a vezetői a Bottyán Equus Hun­gá­ria Köz­hasznú Ala­pít­vány­nak. Nem sokat szólunk! …

Mini Magyar­or­szág makett­park, Szarvas

Mini Magyarország makettpark, Szarvas

A Mini Magyar­or­szág makett­park a Békés megye szí­vé­ben talál­ható arbo­ré­tum gyö­nyörű ter­mé­szeti kör­nye­ze­té­ben külön­le­ges élményt kínál min­den kor­osz­tály­nak. Néhány óra alatt beba­ran­gol­hat­juk egész Magyar­or­szá­got, miköz­ben több …

Három Szi­get Kaland­park, Tordas

Három Sziget Kalandpark

Buda­pesttől 30 km-re, Tor­da­son talál­ható a Három szi­get Kaland­park. A 8 és fél hek­tá­ros terü­le­ten az egész csa­lád szá­mára izgal­mas prog­ram­le­hető­sé­get kínál­nak. A kaland­park mel­lett csa­pat­építő pálya, sport­pá­lyák, egy …

Mini­ver­sum

Miniversum

A MINI­VER­SUM egy hatal­mas, gyö­nyörűen kidol­go­zott és rész­let­gaz­dag, folya­ma­tos moz­gás­ban lévő terep­asz­tal, amin Magyar­or­szág, Auszt­ria és Német­or­szág tájai, egyes neve­ze­tes­sé­gei kb. száz­szo­ros kicsi­nyí­tés­ben ele­ve­ned­nek meg.

Hagyo­má­nyok Háza, Budapest

Hagyományok Háza

A Hagyo­má­nyok Háza csa­ládi prog­ramja felhőt­len szó­ra­ko­zást ígér a csa­lád min­den tagja szá­mára. A nép­tán­cos ele­mek­ből épít­kező gyer­me­kelőa­dá­sok a mesék biro­dal­mába repí­tik kis nézőin­ket, az előa­dást követő kézműves …

Szemlő­he­gyi Barlang

Szemlőhegyi Barlang

A jelen­leg 2200 méter hossz­ban fel­tárt, foko­zot­tan védett bar­lang Buda­pest egyik leg­ér­té­ke­sebb ter­mé­szeti kin­cse. Több, tágas folyo­só­ból áll. Lát­vá­nyos for­ma­kincsű, ásvány­ki­vá­lá­sok­kal gaz­da­gon díszí­tett. A túra­út­vo­nal mint­egy 250 méter, …

Gyer­mek­vasút, Budapest

Gyermekvasút gőzös

A Gyer­mek­vasút a fővá­ros egyik külön­le­ges, a maga nemé­ben párat­lan lát­vá­nyos­sága. A budai hegy­vi­dék kirán­du­ló­he­lyeit össze­kötő kis­vasút, ahol a külön­böző beosz­tá­sok­ban isko­lás korú gyer­mek­vas­uta­sok tel­je­sí­te­nek szolgálatot.

Szent­end­rei Skanzen

Skanzen

A szent­end­rei Sza­bad­téri Nép­rajzi Múzeum célja, hogy bemu­tassa a magyar nyelv­te­rü­let népi épí­té­sze­tét, lakás­kul­tú­rá­ját, gaz­dál­ko­dá­sát és élet­mód­ját ere­deti, átte­le­pí­tett épü­le­tek­kel, hite­les tár­gyak­kal, régi tele­pü­lés­for­mák kere­té­ben, a 18. …