Bala­ton­bog­lár Kaland­park és bobpálya

Kalandpark Balatonboglár

Sió­fok váro­sá­tól mind­össze 20 perce délre, az M7-es autó­pá­lyán meg­kö­ze­lít­hető a Bala­ton part­ján talál­ható Bala­ton­bog­lár. A Vár­dom­bon talál­ható az erdei Kaland­park, a bob­pá­lya és váro­sunk jel­képe a Gömb­ki­látó, ahol …

Bala­toni Élmény­park, Nosztori

Balatoni élménypark, Nosztori

Sze­re­tet­tel várunk min­den­kit újon­nan épült élmény­par­kunk­ban, ahol a kikap­cso­ló­dás mel­lett, ha mozogni sze­ret­nél, választ­hatsz ked­ved­nek meg­fe­lelőt: bébi, gyer­mek és felnőtt drót­kö­tél­pá­lya, ját­szó­ház, slack­line, strand­röp­labda, láb­tengó, speedminton, …

Bodor Major Lovas-és Sza­bad­idő­park, Tahitótfalu

Bodor Major Lovas-és Szabadidőpark

Láto­gas­son el a Tahi-pusztára és élvezze a Duna, a sík­ság és a hegyek talál­ko­zása által nyúj­tott lenyű­göző pano­rá­mát. A Duna­ka­nyar­ban a párat­lan adott­sá­go­kat kihasz­nálva álmodta meg Bodor Ferenc és csa­ládja a Bodor …

Brázay-KalandPart

brazay-kalandpart

Bala­ton­fü­re­den az Arany­híd sétá­nyon talál­ható a Brázay-KalandPart, ahol ext­rém kaland­pá­lya, szó­ra­koz­tató játé­kok, vala­mint egy kel­le­mes han­gu­latú strand egye­dül­álló egy­ve­lege vár. Itt min­den kor­osz­tály garan­tál­tan meg­ta­lálja a számításait.

Három Szi­get Kaland­park, Tordas

Három Sziget Kalandpark

Buda­pesttől 30 km-re, Tor­da­son talál­ható a Három szi­get Kaland­park. A 8 és fél hek­tá­ros terü­le­ten az egész csa­lád szá­mára izgal­mas prog­ram­le­hető­sé­get kínál­nak. A kaland­park mel­lett csa­pat­építő pálya, sport­pá­lyák, egy …

Kaland­li­get, Sarlóspuszta

Kalandliget Sarlóspuszta

Két szin­tes magas­lati kötél­pá­lya, drót­kö­tél­pá­lya és mászó­fal is várja a sar­lós­pusz­tai Kaland­li­get láto­ga­tóit. Elér­hető­sé­gek: 2375 Tatárszentgyörgy-Sarlóspuszta www.kalandliget.hu E-mail: info@kalandliget.hu Tele­fon: +36–20–954‑0818 Nyitva tar­tás: ápri­lis 01 – …

Kaland­szi­get, Tihany

Kalandsziget Tihany

A Tihany-Gödrös sza­bad­strand szom­széd­já­ban, ter­mé­szet­vé­delmi kör­nye­zet­ben talál­ható Kaland­szi­get Tihany kaland­park­ban kicsik és nagyok is aktí­van, idilli kör­nye­zet­ben kap­cso­lód­hat­nak ki. A garan­tált szó­ra­ko­zást 40 külön­böző nehéz­ségi fokú …

Kalózszi­get Kaland­park, Tiszafüred

Kalózsziget Kalandpark Tiszafüred

Üdvöz­lünk Fék­te­len Fred Kapi­tány hír­hedt Kalózszi­ge­tén, ahol min­denki pró­bára teheti ügyes­sé­gét, ráter­mett­sé­gét a kötél­pá­lyá­kon és a kalóz­képző játé­ko­kon. Kalóz­ka­pi­tá­nyunk ismét a világ ten­ge­reit átszelő kincs­szerző kalan­do­zá­sokra készül, melyhez …

Kere­kerdő Kalandpark

Kerekerdő Kalandpark Kecskemét

A Kere­kerdő Kaland­park Kecs­ke­méttől csak 15 km-re fek­szik egy kocsá­nyos töl­gyes­ben. Erdei kötél­pá­lya rend­sze­rük­ben a kis­gye­re­kektől a felnőt­te­kig min­den kor­osz­tály meg­ta­lál­hatja a maga szá­mára meg­fe­lelő kalan­d­ele­me­ket. Az ide­lá­to­gató egyéni, családi …

Sehol­szi­get Élmény­park, Nőtincs

Seholsziget Élménypark, Nőtincs

Láto­ga­tó­ink vidám uta­zást tehet­nek a Tin­csi Loko­mo­tív­val, íjász­kod­hat­nak, lova­gol­hat­nak és lovas­ko­csi­káz­hat­nak, élvez­he­tik a külön­böző korú gyer­me­kek szá­mára kiala­kí­tott ját­szó­te­re­ink egyedi játé­kait. Ismer­ked­het­nek álla­ta­ink­kal a Mini Állat­kert­ben, az Állatsimogatóban …

Serpa Kaland­park, Balatonfűzfő

Serpa Kalandpark

Par­kunk 2003-ban nyi­tott meg Bala­tonfűzfőn a Bala­toni bob pálya és a Bala­ton uszoda tőszom­széd­sá­gá­ban. Célunk rövi­den össze­fog­lal­ható: ter­mé­sze­tes moz­gás­for­mák, ter­mé­sze­tes kör­nye­zet­ben. Hat éves kor­tól a fizi­kai akti­vi­tás végéig …

Sty­ras­sic Park, sza­bad­téri dinó­mú­zeum, Ausztria

Styrassic park, szabadtéri dinómúzeum

A Sty­ras­sic Park egy öthek­tá­ros gyö­nyörű erdő­ben, élet­nagy­ságú, a pale­on­to­ló­giai kuta­tá­sok ered­mé­nye­i­nek töké­le­te­sen meg­fe­lelő, közel 80 db való­sághű model­lel mutatja be a dino­sza­u­ru­szok tör­té­ne­tét, meg­je­le­né­süktől – drámai …

Zamárdi kaland­park

Zamárdi kalandpark a Balatonnál

A Zamárdi Kaland­park Zamár­di­ban, az autó­pá­lyá­tól és a vas­út­ál­lo­más­tól mint­egy száz méterre, egy gyö­nyörű, har­minc­öt­ezer négy­zet­mé­te­res liget­ben található.