Libegő­park, Lillafüred

libegopark lillafured

A Bükk hegy­ség cso­dá­ira nyújt gyö­nyörű kilá­tást a magas­ból a Lil­la­fü­redi Libegő, mely a lil­la­fü­redi üdülőö­ve­zetből szál­lítja az uta­so­kat Jávor­hegyre, Bükk­szent­ke­reszt irá­nyába. A kötél­pá­lyás fel­vonó amel­lett hogy kör­nye­zet­ba­rát, csendes …

Agóra Tudo­má­nyos Élmény­köz­pont, Debrecen

Agóra Tudományos Élményközpont

Készen állunk a tudo­mányra! Az Agóra Tudo­má­nyos Élmény­köz­pont egyik leg­fon­to­sabb célja, hogy a ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­kat köz­ért­hetővé és sze­ret­hetővé vará­zsolja a diá­kok szá­mára, már gyer­mek­kor­ban fel­keltse az érdeklő­dést a tudo­má­nyos isme­re­tek iránt.

Mátra Múzeum

Mátra Múzeum

Ősma­rad­vá­nyok, ásvány-és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos kiál­lí­tá­sok, vala­mint hely­rajzi és vadá­szati bemu­tató is várja a gyön­gyösi Mátra Múzeum Láto­ga­tóit. Óvo­dás és isko­lai cso­por­tok szá­mára múzeum peda­gó­giai fog­lal­ko­zá­so­kat szer­vez­nek, így …

Kaland­li­get, Sarlóspuszta

Kalandliget Sarlóspuszta

Két szin­tes magas­lati kötél­pá­lya, drót­kö­tél­pá­lya és mászó­fal is várja a sar­lós­pusz­tai Kaland­li­get láto­ga­tóit. Elér­hető­sé­gek: 2375 Tatárszentgyörgy-Sarlóspuszta www.kalandliget.hu E-mail: info@kalandliget.hu Tele­fon: +36–20–954‑0818 Nyitva tar­tás: ápri­lis 01 – …

Kalózszi­get Kaland­park, Tiszafüred

Kalózsziget Kalandpark Tiszafüred

Üdvöz­lünk Fék­te­len Fred Kapi­tány hír­hedt Kalózszi­ge­tén, ahol min­denki pró­bára teheti ügyes­sé­gét, ráter­mett­sé­gét a kötél­pá­lyá­kon és a kalóz­képző játé­ko­kon. Kalóz­ka­pi­tá­nyunk ismét a világ ten­ge­reit átszelő kincs­szerző kalan­do­zá­sokra készül, melyhez …

Kere­kerdő Kalandpark

Kerekerdő Kalandpark Kecskemét

A Kere­kerdő Kaland­park Kecs­ke­méttől csak 15 km-re fek­szik egy kocsá­nyos töl­gyes­ben. Erdei kötél­pá­lya rend­sze­rük­ben a kis­gye­re­kektől a felnőt­te­kig min­den kor­osz­tály meg­ta­lál­hatja a maga szá­mára meg­fe­lelő kalan­d­ele­me­ket. Az ide­lá­to­gató egyéni, családi …

Cso­da­ma­lom Báb­szín­ház, Miskolc

Csodamalom Bábszínház, Miskolc

A Cso­da­ma­lom Báb­szín­ház Mis­kolc város önkor­mány­za­tá­nak gyer­mek­szín­háza. Műkö­dé­sét 1986-ban amatőr cso­port­ként kezdte meg, 1992-től hiva­tá­sos szín­ház­ként műkö­dik. A tár­su­lat szak­mai mun­ká­ját műfaji és tech­ni­kai sok­színű­ség jellemzi. …

Hor­to­bá­gyi Madárpark

Hortobágyi Madárpark

A Madár­park­ban láto­gat­ható nagy­röp­dé­vel, tavak­kal, ját­szó­tér­rel fel­sze­relt pihenő­park sze­re­tet­tel várja ked­ves láto­ga­tóit. A láto­ga­tó­ház­ban meg­te­kint­hető a madár­mentő kiál­lí­tás, az öko-teleház és a lát­vány­kór­ház. Meg­te­kint­hető még a nagy­röpde a tórend­szer­rel és …

Sehol­szi­get Élmény­park, Nőtincs

Seholsziget Élménypark, Nőtincs

Láto­ga­tó­ink vidám uta­zást tehet­nek a Tin­csi Loko­mo­tív­val, íjász­kod­hat­nak, lova­gol­hat­nak és lovas­ko­csi­káz­hat­nak, élvez­he­tik a külön­böző korú gyer­me­kek szá­mára kiala­kí­tott ját­szó­te­re­ink egyedi játé­kait. Ismer­ked­het­nek álla­ta­ink­kal a Mini Állat­kert­ben, az Állatsimogatóban …