H2O Akvá­ri­um­ház

alap_fekvo_tometszet_kicsi

Ismerd meg a Velencei-tó jel­leg­ze­tes hal­fa­u­ná­ját az agárdi H2O Akvá­ri­um­ház­ban.  A halak mel­lett más vízi élő­lé­nyek – szi­ta­kötő­lár­vák, vízi skor­piók, vízi bot­po­los­kák – meg­fi­gye­lé­sére is lehető­ség nyí­lik. Szolgáltatások: …

Kis­vasút, Balatonfenyves

balatonfenyves kisvasút

Az 1950-es évek ele­jén épí­tet­ték meg a Bala­ton­feny­ves „mögötti” ber­kes terü­le­ten azt a gaz­da­sági vas­utat, amely a mai napig is köz­le­ke­dik Somogy­szent­pál irá­nyába. A Bala­ton­feny­ves köz­pont­já­ból induló kis­vasút a Nagyberek …

Top 5 vár a Bala­ton körül, amit lát­nod kell

kinizsi vár nagyvázsony

A Bala­ton kör­nyéke tele van szebb­nél szebb lát­ni­va­lók­kal. Ha már unod a stran­do­lást, vagy rosszabbra for­dul az idő, kirán­dulj el egy várba. Összegyűj­töt­tük az öt legérdekesebbet.

Nap­fény­ud­var állat­si­mo­gató, min­igaz­da­ság, Balatonszárszó

Napfényudvar állatsimogató minigazdaság

A bala­ton­szár­szói Nap­fény­ud­var Mini-gazdaság egy kis íze­lítőt sze­retne nyúj­tani abból, hogy milyen álla­tok vol­tak részei egy falusi por­tá­nak. Célja, hogy a város­ban fel­növő gye­re­kek, ne csak …

Víz­to­rony, Siófok

Víztorony, Siófok

A Víz­to­rony Sió­fok leg­emb­le­ma­ti­ku­sabb épü­lete, amely a város szí­vé­ben emel­ke­dik a magasba. A torony 2012-ben, épí­té­sé­nek 100. évfor­du­ló­ján újult meg tel­jes egé­szé­ben. A műem­lék külön­le­ges­sége, hogy a toronyba, az épület …

Bala­ton­bog­lár Kaland­park és bobpálya

Kalandpark Balatonboglár

Sió­fok váro­sá­tól mind­össze 20 perce délre, az M7-es autó­pá­lyán meg­kö­ze­lít­hető a Bala­ton part­ján talál­ható Bala­ton­bog­lár. A Vár­dom­bon talál­ható az erdei Kaland­park, a bob­pá­lya és váro­sunk jel­képe a Gömb­ki­látó, ahol …

Csa­vargő­zös, Balatonboglár

Balaton Csavargőzös

Kevés olyan hajó van ma a Bala­to­non, ami­nek annyira kalan­dos élete van– volt, mint a Csa­vargő­zös­nek. 1873 óta szol­gált a Bala­to­non és a Dunán, Magyar­or­szá­gon és Auszt­ri­á­ban. Haj­totta gőzgép …

Csil­lag­vár, Balatonszentgyörgy

Csillagvár

A Bala­ton nyu­gati csücs­ké­ben, Bala­ton­szent­györ­gyön, a tó fölé emel­kedő erdős domb­ol­da­lon talál­ható a Fes­te­tics gró­fok vadász­vára. A csil­lag alap­rajzú épü­let a vilá­gon egye­dül­álló. A fedett vár köz­ponti helyi­sé­gé­ben talál­ható a több …

Zamárdi kaland­park

Zamárdi kalandpark a Balatonnál

A Zamárdi Kaland­park Zamár­di­ban, az autó­pá­lyá­tól és a vas­út­ál­lo­más­tól mint­egy száz méterre, egy gyö­nyörű, har­minc­öt­ezer négy­zet­mé­te­res liget­ben található.