Kaland­li­get, Sarlóspuszta

Kalandliget Sarlóspuszta

Két szin­tes magas­lati kötél­pá­lya, drót­kö­tél­pá­lya és mászó­fal is várja a sar­lós­pusz­tai Kaland­li­get láto­ga­tóit. Elér­hető­sé­gek: 2375 Tatárszentgyörgy-Sarlóspuszta www.kalandliget.hu E-mail: info@kalandliget.hu Tele­fon: +36–20–954‑0818 Nyitva tar­tás: ápri­lis 01 – …

Kere­kerdő Kalandpark

Kerekerdő Kalandpark Kecskemét

A Kere­kerdő Kaland­park Kecs­ke­méttől csak 15 km-re fek­szik egy kocsá­nyos töl­gyes­ben. Erdei kötél­pá­lya rend­sze­rük­ben a kis­gye­re­kektől a felnőt­te­kig min­den kor­osz­tály meg­ta­lál­hatja a maga szá­mára meg­fe­lelő kalan­d­ele­me­ket. Az ide­lá­to­gató egyéni, családi …

Szent-György Albert Agóra

Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged

Kul­tú­rá­lis és tudo­má­nyos köz­pot, mely­ben a kis­is­ko­lás gyer­me­kek izgal­mas kísér­le­te­ken vehet­nek részt, míg a nagyob­ba­kat inter­ak­tív tár­lat­ve­ze­tés várja az Informatika-történeti Kiál­lí­tá­son, a Lát­vány­la­bor­ban és az Informatóriumban.

Mini Magyar­or­szág makett­park, Szarvas

Mini Magyarország makettpark, Szarvas

A Mini Magyar­or­szág makett­park a Békés megye szí­vé­ben talál­ható arbo­ré­tum gyö­nyörű ter­mé­szeti kör­nye­ze­té­ben külön­le­ges élményt kínál min­den kor­osz­tály­nak. Néhány óra alatt beba­ran­gol­hat­juk egész Magyar­or­szá­got, miköz­ben több …