Szín­tér Projekt

A SZÍN­TÉR kon­cep­ci­ó­ját az öröm­teli alko­tás és a gyer­mek­kori önki­fe­je­zés fon­tos­sá­gá­nak tük­ré­ben álmod­tuk meg. Célunk, egy olyan helyi­ség meg­al­ko­tása volt, ahol a gye­re­kek a ben­nük ter­mé­sze­te­sen meg­lévő kreativitásukat …

Magyar Mező­gaz­da­sági Múzeum

Vajdahunyad vára, Budapest

A magyar mező­gaz­da­ság tör­té­nete, halá­szati, vadá­szati kiál­lí­tá­sok, a magyar házi­ál­la­tok, vala­mint hazai növé­nye­ink kerül­nek bemu­ta­tásra a Mező­gaz­da­sági Múzeum állandó kiállításain. 

Figu­rina Bábszínház

Figurina Bábszínház

Magyar­or­szág első magán­báb­szín­háza, a bábmű­vé­szet szé­les ská­lá­ján ját­szik: hasz­nál hagyo­má­nyos bábo­kat, él a tech­nika adta varázs­lat esz­kö­ze­i­vel, van óri­ás­bá­bos műsora, de jel­lemzően a fan­tá­zi­ára épülő kéz– és tárgy­já­té­kok­kal kívánja …

Kecs­ke­vi­lág

Kecskevilág

Csa­ládi gaz­da­ság­ként működ­tet­jük a Kecs­ke­vi­lá­got Török­bá­lin­ton az Ida­ma­jor­ban. Első­sor­ban tej­hasznú kecs­kék tar­tá­sá­val fog­lal­ko­zunk, de hason­lóan egy hagyo­má­nyos tanyá­hoz nagyon sok fajta állat meg­ta­lál­ható az udvar­ban. A kecs­ké­ken kívül …

Kölyö­köböl játék­ház és kávézó

Kölyököböl Kopaszi gát

Ha ember­lép­tékű, csa­lá­dias szó­ra­ko­zásra vágy­tok, itt a helye­tek!! Játék­há­zunk komp­lex, kiemel­ten család-, baba­ba­rát kul­tu­rá­lis és sza­bad­idős intéz­mény. Célunk, hogy kis­gyer­me­kes csa­lá­dok­nak, gyer­me­ke­ik­kel ott­hon lévő kis­ma­mák­nak, illetve …

Zug­lói Kere­kerdő Fej­lesztő Játszókuckó

Fej­lesztő peda­gó­gu­sa­ink körül­te­kintően és szak­szerűen fog­lal­koz­nak a bébiktől a már isko­lás­korú gye­re­ke­kig min­den kor­osz­tállyal. Fej­lesztő ját­szó­kuckó, nem dühöngő, hanem minő­ségi fej­lesztő játé­kok­kal fel­sze­relt gyer­mekmű­hely, mely csak és …

Sugár ját­szó­ház

Sugár Játszóház

Buda­pest leg­is­mer­tebb bevá­sár­ló­köz­pont­já­ban, a SUGÁR Üzlet­köz­pont első eme­le­tén min­den­kit sze­re­tet­tel vár a Sugár Ját­szó­ház! A 2009. decem­be­ré­ben 550 négy­zet­mé­te­res terü­le­ten meg­nyi­tott, azóta több­ször, az igé­nyek növe­ke­dé­sé­vel pár­hu­za­mo­san, 700 …

Kölyö­kva­don játszóház

Kölyökvadon Játszóház

Buda­pest szí­vé­ben, a Récsei Cen­ter eme­le­tén talál­ható a Kölyö­kva­don Csa­ládi Ját­szó­ház  1200 m2 lég­kon­di­ci­o­nált játék­tér­rel, kiváló étte­rem­mel, ked­vező árak­kal várja a csa­lá­do­kat. Igazi álla­tok vará­zsol­ják a vadonba az idelátogatókat: …

Gyer­mek­szi­get játszóház

Gyermeksziget Játszóház Csepel

Cso­da­szép „mese­beli” kör­nye­zet­ben, két­szin­tes labi­rin­tus­sal, biz­ton­sá­gos baba sarok­kal, fiús-, lányos játé­kok­kal, kéz­ügyes­ség fej­lesztők­kel, zsúr­szo­bá­val, 260 nm2-en, meg­nyi­totta kapuit Cse­pel első önálló ját­szó­háza, a Gyer­mek­szi­get Ját­szó­ház. Elérhetőségek: …

Újpesti Lep­ke­mú­zeum

Újpesti Lepkemúzeum

Közép-Európa első, önálló lep­ke­mú­ze­uma Újpes­ten, mely­nek gyűj­te­mé­nye immár nem csak a kuta­tók, de a nagy­kö­zön­ség szá­mára is meg­te­kint­hető. A rovargyűj­te­mény mel­lett ten­geri csiga-, kagyló-és korallgyűj­te­mény, ősma­rad­vá­nyok, ásvá­nyok és …