Cso­da­ma­lom Báb­szín­ház, Miskolc

Csodamalom Bábszínház, Miskolc

A Cso­da­ma­lom Báb­szín­ház Mis­kolc város önkor­mány­za­tá­nak gyer­mek­szín­háza. Műkö­dé­sét 1986-ban amatőr cso­port­ként kezdte meg, 1992-től hiva­tá­sos szín­ház­ként műkö­dik. A tár­su­lat szak­mai mun­ká­ját műfaji és tech­ni­kai sok­színű­ség jellemzi. …

Csu­kás Szín­ház, Balatonszárszó

Csukás Színház

Bala­ton­szár­szó Jókai u. 2. Jegy­áru­sí­tás a Csu­kás Szín­ház­ban előa­dá­sok előtt 2 órá­val. Elő­vé­tel­ben a bala­ton­szár­szói Infó Pont­ban: 9–12 és 15–19 óráig. Jegyek ren­del­hetők: 06÷30÷864−9147 E-mailben: info.szarszo@gmail.com Az előa­dá­sok 3 év alatt …

Fabula Báb­szín­ház, Budapest

Fabula Bábszínház Budapest

Fabula Báb­szín­ház, Buda­pest 1052 Buda­pest, Petőfi Sán­dor utca 6. fél­eme­let (+36–1) 333‑6299 fabula@fabula.hu www.fabulababaszinhaz.hu Jegy­árak Jegyár hét­vé­gén: 1.800 Ft A belépők ára egy­sé­ges, a jegyek helyre szólóak. …

Figu­rina Bábszínház

Figurina Bábszínház

Magyar­or­szág első magán­báb­szín­háza, a bábmű­vé­szet szé­les ská­lá­ján ját­szik: hasz­nál hagyo­má­nyos bábo­kat, él a tech­nika adta varázs­lat esz­kö­ze­i­vel, van óri­ás­bá­bos műsora, de jel­lemzően a fan­tá­zi­ára épülő kéz– és tárgy­já­té­kok­kal kívánja …

Hagyo­má­nyok Háza, Budapest

Hagyományok Háza

A Hagyo­má­nyok Háza csa­ládi prog­ramja felhőt­len szó­ra­ko­zást ígér a csa­lád min­den tagja szá­mára. A nép­tán­cos ele­mek­ből épít­kező gyer­me­kelőa­dá­sok a mesék biro­dal­mába repí­tik kis nézőin­ket, az előa­dást követő kézműves …

Kabóca Báb­szín­ház, Veszprém

Kabóca Bábszínház, Veszprém

A kabó­cák sok­fé­lék, van­nak köz­tük szí­ne­sek, feke­ték, aprób­bak, nagyob­bak, de jel­lemző rájuk, hogy nagyot ugra­nak, és messze elhal­lat­szik a hang­juk. Mi is ilye­nek vagyunk: szí­ne­sek, sokfélék, …

Kolibri Szín­ház, Budapest

Kolibri Színház

  Egye­dül­álló reper­to­á­runk 0–18 éves korig min­den kor­cso­port­nak több­féle műfaj­ban (báb– és élő szín­ház, opera és moz­gás­szín­ház) kínál előa­dá­so­kat. Elér­hető­sé­gek: Kolibri Gyer­mek– és Ifjú­sági Színház …