Afrika Múzeum, Balatonederics

Afrika Múzeum

Egy csöpp­nyi Afrika a Bala­ton part­ján.  Nyitva tar­tás: Április-Május; Szeptember-Október: 9:00–16:00 Június-Augusztus: 9:00–17:30 (fősze­zon) Jegy­árak: Felnőtt: 1.600 Ft Nyug­dí­jas: 1.100 Ft Gyer­mek: 1000 Ft (3−18) A csoportot …

Agóra Tudo­má­nyos Élmény­köz­pont, Debrecen

Agóra Tudományos Élményközpont

Készen állunk a tudo­mányra! Az Agóra Tudo­má­nyos Élmény­köz­pont egyik leg­fon­to­sabb célja, hogy a ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­kat köz­ért­hetővé és sze­ret­hetővé vará­zsolja a diá­kok szá­mára, már gyer­mek­kor­ban fel­keltse az érdeklő­dést a tudo­má­nyos isme­re­tek iránt.

Babi­lon Cen­ter, Budapest

Babilon Center

A Sci­ence Cen­ter Köz­hasznú Ala­pít­vány által Buda­pes­ten üze­mel­te­tett Babi­lon Cen­ter olyan egye­dül­álló tudo­má­nyos és szó­ra­koz­tató köz­pont, ahol gye­re­kek és felnőt­tek egy­aránt játé­kos for­má­ban ismer­ked­het­nek a tudomány …

Bala­ton Csil­lag­vizs­gáló, Balatonfűzfő

Balaton Csillagvizsgáló

Kul­túra és tudo­mány, kicsik­nek és nagyok­nak, kezdők­nek és pro­fik­nak a Bala­ton csil­lag­vizs­gá­ló­já­ban. Nyit­va­tar­tás: Nyá­ron (június 21 — augusz­tus 31-ig) Hétfő kivé­te­lé­vel naponta Táv­csö­ves bemu­tató söté­te­déstől, derült idő …

Cadil­lac Múzeum, Keszthely

Cadillac Múzeum

A tema­ti­kus gyűj­te­mény bemu­tatja az első Cadil­lac piacra dobá­sá­tól (1902 októ­ber) évti­ze­dekre lebontva a múlt szá­zad végéig alko­tott típu­so­kat — egy érték­álló gyűj­te­mény a kiál­lí­tott vete­rán autókból. …

Dino­park Rezi

Dinopark Rezi

Par­kunk vissza­ka­la­u­zol a 230 mil­lió évvel ezelőtti időkre, ami­kor Föl­dünk még tel­je­sen más­kép­pen nézett ki, mint ma. Abla­kot nyi­tunk arra a világra, ami­kor még az őshüllők éltek.

Elekt­ro­tech­ni­kai Múzeum

Elektrotechnikai Múzeum

A múzeum az elekt­ro­szta­tika vilá­gába kala­u­zolja el az ide­lá­to­gató gye­re­ke­ket, akik kihe­lye­zett fizi­ka­órá­kon ismer­ked­het­nek meg pél­dául a dina­mó­val, vagy a transz­for­má­tor­ral, vala­mint a fog­lal­ko­zá­so­kon maguk készí­tette esz­kö­zök­kel tapasztalhatják …

Eltűnt vilá­gok — magyar dino­sza­u­ru­szok kiál­lí­tás, MTTM

MTTM Eltűnt világok magyar dinoszauruszok

Tud­tad, hogy Magyar­or­szá­gon is van­nak őshüllő marad­vá­nyok? Az első lele­te­ket 2000-ben talál­ták meg a Dunántúli-középhegységben, Iharkút kör­nyé­kén. Ezek­ből mára élethű rekonst­ruk­ci­ó­kat készí­tet­tek, és a nagy­kö­zön­ség meg­te­kint­heti a Magyar …

Integ­rált Csa­ládi dél­előtt a Lud­wig Múzeumban

Ludwig Múzeum

Az Integ­rált Csa­ládi Dél­előtt kre­a­tív, alkotó gyer­mek­fog­lal­ko­zás meg­ér­tési nehéz­ség­gel élő (Down szind­ró­más, autista, oxi­gén­hi­ánnyal szü­le­tett stb.) óvo­dás, alsó tago­za­tos gyer­me­kek és szü­leik, kísérőik részére. A prog­ram havonta …

Lát­ha­tat­lan kiállítás

Láthatatlan Kiállítás

Egy óra kalan­do­zás tel­jes sötét­ség­ben, vak vezető kísé­re­té­ben. Egy külön­le­ges inter­ak­tív uta­zás egy lát­ha­tat­lan világba, ahol vak­sö­tét­ség­ben meg­pró­bál­hatsz eliga­zodni csu­pán a tapin­tás, a han­gok és az illatok …

Magyar Mező­gaz­da­sági Múzeum

Vajdahunyad vára, Budapest

A magyar mező­gaz­da­ság tör­té­nete, halá­szati, vadá­szati kiál­lí­tá­sok, a magyar házi­ál­la­tok, vala­mint hazai növé­nye­ink kerül­nek bemu­ta­tásra a Mező­gaz­da­sági Múzeum állandó kiállításain. 

Mar­ci­pán­mú­zeum, Keszthely

Marcipánmúzeum

Az 1996-ban Keszt­he­lyen meg­nyi­tott Mar­ci­pán Múze­u­mun­kat 6 éves szak­mai fel­ké­szü­lés előzte meg az auszt­riai Puch­berg am Sche­eberg híres Szabó Mar­ci­pán Múze­u­má­ban és Cuk­rász­dá­já­ban . Az itt …

Mátra Múzeum

Mátra Múzeum

Ősma­rad­vá­nyok, ásvány-és ter­mé­szet­tu­do­má­nyos kiál­lí­tá­sok, vala­mint hely­rajzi és vadá­szati bemu­tató is várja a gyön­gyösi Mátra Múzeum Láto­ga­tóit. Óvo­dás és isko­lai cso­por­tok szá­mára múzeum peda­gó­giai fog­lal­ko­zá­so­kat szer­vez­nek, így …

Mini Magyar­or­szág makett­park, Szarvas

Mini Magyarország makettpark, Szarvas

A Mini Magyar­or­szág makett­park a Békés megye szí­vé­ben talál­ható arbo­ré­tum gyö­nyörű ter­mé­szeti kör­nye­ze­té­ben külön­le­ges élményt kínál min­den kor­osz­tály­nak. Néhány óra alatt beba­ran­gol­hat­juk egész Magyar­or­szá­got, miköz­ben több …

Sty­ras­sic Park, sza­bad­téri dinó­mú­zeum, Ausztria

Styrassic park, szabadtéri dinómúzeum

A Sty­ras­sic Park egy öthek­tá­ros gyö­nyörű erdő­ben, élet­nagy­ságú, a pale­on­to­ló­giai kuta­tá­sok ered­mé­nye­i­nek töké­le­te­sen meg­fe­lelő, közel 80 db való­sághű model­lel mutatja be a dino­sza­u­ru­szok tör­té­ne­tét, meg­je­le­né­süktől – drámai …

Szent-György Albert Agóra

Szent-Györgyi Albert Agóra Szeged

Kul­tú­rá­lis és tudo­má­nyos köz­pot, mely­ben a kis­is­ko­lás gyer­me­kek izgal­mas kísér­le­te­ken vehet­nek részt, míg a nagyob­ba­kat inter­ak­tív tár­lat­ve­ze­tés várja az Informatika-történeti Kiál­lí­tá­son, a Lát­vány­la­bor­ban és az Informatóriumban.

Szent­end­rei Skanzen

Skanzen

A szent­end­rei Sza­bad­téri Nép­rajzi Múzeum célja, hogy bemu­tassa a magyar nyelv­te­rü­let népi épí­té­sze­tét, lakás­kul­tú­rá­ját, gaz­dál­ko­dá­sát és élet­mód­ját ere­deti, átte­le­pí­tett épü­le­tek­kel, hite­les tár­gyak­kal, régi tele­pü­lés­for­mák kere­té­ben, a 18. …

Szig­li­geti vár

szigliget, vár, várfesztivál

A Balaton-felvidék egyik leg­szebb helye a Szig­li­geti vár, ahon­nan pazar kilá­tás nyí­lik a tóra és a kör­nyező vidékre. A vár tör­té­nete a 13. szá­zadra nyú­lik vissza és ren­ge­teg lát­ni­va­ló­val várja …

Szom­bati Kerengő a Szépmű­vé­szeti Múzeumban

A fog­lal­ko­zá­sok két rész­ből áll­nak. Az állandó kiál­lí­tá­son a gye­re­kek az aktu­á­lis témá­hoz kap­cso­ló­dóan játé­kos for­má­ban, beszél­ge­tés köz­ben ismer­ked­nek a műtár­gyak­kal.  A műhely­munka során pedig külön­böző anya­gok­kal és …

Top 5 vár a Bala­ton körül, amit lát­nod kell

kinizsi vár nagyvázsony

A Bala­ton kör­nyéke tele van szebb­nél szebb lát­ni­va­lók­kal. Ha már unod a stran­do­lást, vagy rosszabbra for­dul az idő, kirán­dulj el egy várba. Összegyűj­töt­tük az öt legérdekesebbet.

Újpesti Lep­ke­mú­zeum

Újpesti Lepkemúzeum

Közép-Európa első, önálló lep­ke­mú­ze­uma Újpes­ten, mely­nek gyűj­te­mé­nye immár nem csak a kuta­tók, de a nagy­kö­zön­ség szá­mára is meg­te­kint­hető. A rovargyűj­te­mény mel­lett ten­geri csiga-, kagyló-és korallgyűj­te­mény, ősma­rad­vá­nyok, ásvá­nyok és …

Városi Tömeg­köz­le­ke­dési Múzeum, Szentendre

A szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum hangulata

A Városi Tömeg­köz­le­ke­dési Múzeum névre elke­resz­telt ipar­tör­té­neti szakgyűj­te­mény 1992. július 14-én nyi­totta meg kapuit elő­ször a nagy­kö­zön­ség előtt, a HÉV-vonal vil­la­mo­sí­tá­sa­kor, 1914-ben épült kocsi­szín épületében.

Veszp­rémi vár

veszprém

A Bala­ton­tól alig tíz kilo­mé­terre fekvő Veszp­rémi vár­ban a csa­lád min­den tagja tar­tal­mas kikap­cso­ló­dásra szá­mít­hat. Sétálj végig az óvá­ros ódon falai között és fedezd fel a csodálatos …