Cera­mi­Cafe kézmű­ves foglalkozások

CeramiCafe

A hét­köz­napi fog­lal­ko­zá­sok, szak­kö­rök mel­lett hét­vé­gen­ként zené­vel, mesé­vel egy­be­kö­tött gye­rek­fog­lal­ko­zá­so­kat és új tema­ti­kájú felnőtt prog­ra­mo­kat kíná­lunk. Agya­go­zás, ujj­fes­tés, mon­dó­kákra és mesékre épülő játé­kos fog­lal­ko­zás 1,5–3 éveseknek, …

Sehol­szi­get Élmény­park, Nőtincs

Seholsziget Élménypark, Nőtincs

Láto­ga­tó­ink vidám uta­zást tehet­nek a Tin­csi Loko­mo­tív­val, íjász­kod­hat­nak, lova­gol­hat­nak és lovas­ko­csi­káz­hat­nak, élvez­he­tik a külön­böző korú gyer­me­kek szá­mára kiala­kí­tott ját­szó­te­re­ink egyedi játé­kait. Ismer­ked­het­nek álla­ta­ink­kal a Mini Állat­kert­ben, az Állatsimogatóban …

Szín­tér Projekt

A SZÍN­TÉR kon­cep­ci­ó­ját az öröm­teli alko­tás és a gyer­mek­kori önki­fe­je­zés fon­tos­sá­gá­nak tük­ré­ben álmod­tuk meg. Célunk, egy olyan helyi­ség meg­al­ko­tása volt, ahol a gye­re­kek a ben­nük ter­mé­sze­te­sen meg­lévő kreativitásukat …