Babi­lon Cen­ter, Budapest

Babilon Center

A Sci­ence Cen­ter Köz­hasznú Ala­pít­vány által Buda­pes­ten üze­mel­te­tett Babi­lon Cen­ter olyan egye­dül­álló tudo­má­nyos és szó­ra­koz­tató köz­pont, ahol gye­re­kek és felnőt­tek egy­aránt játé­kos for­má­ban ismer­ked­het­nek a tudomány …

Dre­am­land szó­ra­koz­tató köz­pont, Budapest

Dreamland szórakoztató központ

A Dre­am­land szó­ra­koz­tató köz­pont három­féle élményt nyújt: A Tükör­la­bi­rin­tus egy vidám, szó­ra­koz­tató kaland. Vég­te­len tükör­fo­lyo­só­kon kell meg­ta­lálni a kiutat. Érde­mes elvinni a fény­ké­pező­gé­pet. A Vir­tu­á­lis játék­szoba a legkisebbeknek …

Gyer­mek­szi­get játszóház

Gyermeksziget Játszóház Csepel

Cso­da­szép „mese­beli” kör­nye­zet­ben, két­szin­tes labi­rin­tus­sal, biz­ton­sá­gos baba sarok­kal, fiús-, lányos játé­kok­kal, kéz­ügyes­ség fej­lesztők­kel, zsúr­szo­bá­val, 260 nm2-en, meg­nyi­totta kapuit Cse­pel első önálló ját­szó­háza, a Gyer­mek­szi­get Ját­szó­ház. Elérhetőségek: …

Kölyö­köböl játék­ház és kávézó

Kölyököböl Kopaszi gát

Ha ember­lép­tékű, csa­lá­dias szó­ra­ko­zásra vágy­tok, itt a helye­tek!! Játék­há­zunk komp­lex, kiemel­ten család-, baba­ba­rát kul­tu­rá­lis és sza­bad­idős intéz­mény. Célunk, hogy kis­gyer­me­kes csa­lá­dok­nak, gyer­me­ke­ik­kel ott­hon lévő kis­ma­mák­nak, illetve …

Kölyö­kva­don játszóház

Kölyökvadon Játszóház

Buda­pest szí­vé­ben, a Récsei Cen­ter eme­le­tén talál­ható a Kölyö­kva­don Csa­ládi Ját­szó­ház  1200 m2 lég­kon­di­ci­o­nált játék­tér­rel, kiváló étte­rem­mel, ked­vező árak­kal várja a csa­lá­do­kat. Igazi álla­tok vará­zsol­ják a vadonba az idelátogatókat: …

Mini­ver­sum

Miniversum

A MINI­VER­SUM egy hatal­mas, gyö­nyörűen kidol­go­zott és rész­let­gaz­dag, folya­ma­tos moz­gás­ban lévő terep­asz­tal, amin Magyar­or­szág, Auszt­ria és Német­or­szág tájai, egyes neve­ze­tes­sé­gei kb. száz­szo­ros kicsi­nyí­tés­ben ele­ve­ned­nek meg.

Sugár ját­szó­ház

Sugár Játszóház

Buda­pest leg­is­mer­tebb bevá­sár­ló­köz­pont­já­ban, a SUGÁR Üzlet­köz­pont első eme­le­tén min­den­kit sze­re­tet­tel vár a Sugár Ját­szó­ház! A 2009. decem­be­ré­ben 550 négy­zet­mé­te­res terü­le­ten meg­nyi­tott, azóta több­ször, az igé­nyek növe­ke­dé­sé­vel pár­hu­za­mo­san, 700 …

Zug­lói Kere­kerdő Fej­lesztő Játszókuckó

Fej­lesztő peda­gó­gu­sa­ink körül­te­kintően és szak­szerűen fog­lal­koz­nak a bébiktől a már isko­lás­korú gye­re­ke­kig min­den kor­osz­tállyal. Fej­lesztő ját­szó­kuckó, nem dühöngő, hanem minő­ségi fej­lesztő játé­kok­kal fel­sze­relt gyer­mekmű­hely, mely csak és …