Bala­toni Bob, Balatonfűzfő

Balatoni Bob

Veszp­rémtől tíz km-re, a bala­ton északi part­ján, Bala­tonfűzfőn talál­ható a Bala­to­ni­bob Sza­bad­idő­park. A belé­pés ingye­nes, kerék­pár és házi­ál­lat bevi­tele is meg­en­ge­dett. A bob­pá­lya télen nyá­ron üze­mel. Nyitva tar­tás: Minden …

Cadil­lac Múzeum, Keszthely

Cadillac Múzeum

A tema­ti­kus gyűj­te­mény bemu­tatja az első Cadil­lac piacra dobá­sá­tól (1902 októ­ber) évti­ze­dekre lebontva a múlt szá­zad végéig alko­tott típu­so­kat — egy érték­álló gyűj­te­mény a kiál­lí­tott vete­rán autókból. …

Gyer­mek­vasút, Budapest

Gyermekvasút gőzös

A Gyer­mek­vasút a fővá­ros egyik külön­le­ges, a maga nemé­ben párat­lan lát­vá­nyos­sága. A budai hegy­vi­dék kirán­du­ló­he­lyeit össze­kötő kis­vasút, ahol a külön­böző beosz­tá­sok­ban isko­lás korú gyer­mek­vas­uta­sok tel­je­sí­te­nek szolgálatot.

Kis­vasút, Balatonfenyves

balatonfenyves kisvasút

Az 1950-es évek ele­jén épí­tet­ték meg a Bala­ton­feny­ves „mögötti” ber­kes terü­le­ten azt a gaz­da­sági vas­utat, amely a mai napig is köz­le­ke­dik Somogy­szent­pál irá­nyába. A Bala­ton­feny­ves köz­pont­já­ból induló kis­vasút a Nagyberek …

Mini Magyar­or­szág makett­park, Szarvas

Mini Magyarország makettpark, Szarvas

A Mini Magyar­or­szág makett­park a Békés megye szí­vé­ben talál­ható arbo­ré­tum gyö­nyörű ter­mé­szeti kör­nye­ze­té­ben külön­le­ges élményt kínál min­den kor­osz­tály­nak. Néhány óra alatt beba­ran­gol­hat­juk egész Magyar­or­szá­got, miköz­ben több …

Mini­ver­sum

Miniversum

A MINI­VER­SUM egy hatal­mas, gyö­nyörűen kidol­go­zott és rész­let­gaz­dag, folya­ma­tos moz­gás­ban lévő terep­asz­tal, amin Magyar­or­szág, Auszt­ria és Német­or­szág tájai, egyes neve­ze­tes­sé­gei kb. száz­szo­ros kicsi­nyí­tés­ben ele­ve­ned­nek meg.

Városi Tömeg­köz­le­ke­dési Múzeum, Szentendre

A szentendrei Városi Tömegközlekedési Múzeum hangulata

A Városi Tömeg­köz­le­ke­dési Múzeum névre elke­resz­telt ipar­tör­té­neti szakgyűj­te­mény 1992. július 14-én nyi­totta meg kapuit elő­ször a nagy­kö­zön­ség előtt, a HÉV-vonal vil­la­mo­sí­tá­sa­kor, 1914-ben épült kocsi­szín épületében.