Bodor Major Lovas-és Sza­bad­idő­park, Tahitótfalu

Bodor Major Lovas-és Szabadidőpark

Láto­gas­son el a Tahi-pusztára és élvezze a Duna, a sík­ság és a hegyek talál­ko­zása által nyúj­tott lenyű­göző pano­rá­mát. A Duna­ka­nyar­ban a párat­lan adott­sá­go­kat kihasz­nálva álmodta meg Bodor Ferenc és csa­ládja a Bodor …

Buda­keszi Vadaspark

Budakeszi Vadaspark

Egész évben, min­den­kit szer­tet­tel  vár a Buda­keszi Vadas­park. A Buda­pest­hez simuló hegyek közti völgy­ben meg­bújó Buda­keszi Vadas­park a fővá­ros­tól alig húsz perc­nyire talál­ható. Tömeg­köz­le­ke­dés­sel leg­könnyeb­ben a Széll Kálmán …

Dino­park Rezi

Dinopark Rezi

Par­kunk vissza­ka­la­u­zol a 230 mil­lió évvel ezelőtti időkre, ami­kor Föl­dünk még tel­je­sen más­kép­pen nézett ki, mint ma. Abla­kot nyi­tunk arra a világra, ami­kor még az őshüllők éltek.

Eltűnt vilá­gok — magyar dino­sza­u­ru­szok kiál­lí­tás, MTTM

MTTM Eltűnt világok magyar dinoszauruszok

Tud­tad, hogy Magyar­or­szá­gon is van­nak őshüllő marad­vá­nyok? Az első lele­te­ket 2000-ben talál­ták meg a Dunántúli-középhegységben, Iharkút kör­nyé­kén. Ezek­ből mára élethű rekonst­ruk­ci­ó­kat készí­tet­tek, és a nagy­kö­zön­ség meg­te­kint­heti a Magyar …

Fes­te­tics Imre Állat­park, Keszthely

Festetics Imre Állatpark

A három terü­let­rész­ből álló, össze­sen 4,2 hek­tá­ros állat­park 2012. május 26-án nyi­totta meg kapuit a láto­ga­tók szá­mára. A jelen­leg meg­te­kint­hető házi­ál­la­tok: szür­ke­marha, magyar tarka, bivaly, man­ga­lica, négyféle …

Folly Arbo­ré­tum és Borá­szat, Badacsonyörs

folly arboretum2

Arbo­ré­tu­munk nem egy­szerűen egy arbo­ré­tum a sok közül. Nem csu­pán külön­le­ges céd­ru­sok és cip­ru­sok gyűj­te­mé­nye, hanem a csa­lá­dunk tör­té­nete, több gene­rá­ció elkö­te­le­zett mun­ká­já­nak és kitar­tá­sá­nak ered­mé­nye. Legyen …

Fővá­rosi Nagycirkusz

Fővárosi Nagycirkusz

A Fővá­rosi Nagy­cir­kusz Közép-Európa egyet­len kőcir­ku­sza, emi­att az idő­já­rás­tól füg­get­le­nül, télen-nyáron várja a láto­ga­tó­kat. Bohó­cok, artis­ták, akro­ba­ták, állat­ido­má­rok, zsonglő­rök vár­ják léleg­zet­el­ál­lító pro­duk­ci­ó­val a gyerekeket.

H2O Akvá­ri­um­ház

alap_fekvo_tometszet_kicsi

Ismerd meg a Velencei-tó jel­leg­ze­tes hal­fa­u­ná­ját az agárdi H2O Akvá­ri­um­ház­ban.  A halak mel­lett más vízi élő­lé­nyek – szi­ta­kötő­lár­vák, vízi skor­piók, vízi bot­po­los­kák – meg­fi­gye­lé­sére is lehető­ség nyí­lik. Szolgáltatások: …

Hor­to­bá­gyi Madárpark

Hortobágyi Madárpark

A Madár­park­ban láto­gat­ható nagy­röp­dé­vel, tavak­kal, ját­szó­tér­rel fel­sze­relt pihenő­park sze­re­tet­tel várja ked­ves láto­ga­tóit. A láto­ga­tó­ház­ban meg­te­kint­hető a madár­mentő kiál­lí­tás, az öko-teleház és a lát­vány­kór­ház. Meg­te­kint­hető még a nagy­röpde a tórend­szer­rel és …

Kecs­ke­vi­lág

Kecskevilág

Csa­ládi gaz­da­ság­ként működ­tet­jük a Kecs­ke­vi­lá­got Török­bá­lin­ton az Ida­ma­jor­ban. Első­sor­ban tej­hasznú kecs­kék tar­tá­sá­val fog­lal­ko­zunk, de hason­lóan egy hagyo­má­nyos tanyá­hoz nagyon sok fajta állat meg­ta­lál­ható az udvar­ban. A kecs­ké­ken kívül …

Koloska-völgyi Vadas­park, Balatonfüred

Koloska-völgyi Vadaspark

Egész éven át, idő­já­rás­tól füg­get­le­nül térí­tés­men­te­sen láto­gat­ható a Koloska-völgyben léte­sí­tett vadas­park. A han­gu­la­tos park ter­mé­sze­tes kör­nye­zet­ben mutatja be az ország vad­fa­ja­i­nak egy részét, és lehetővé teszi megfigyelésüket.

Madár­park, Gyenesdiás

Madárpark

A Magyar Madár­tani Egye­sü­let Zala megyei cso­port­já­nak támo­ga­tá­sá­val fenn­álló Madár­park­ban több faj és tenyé­szett fajta talál­ható, kezdve a fácá­nok­tól a pává­kon át a más más vízi szár­nya­so­kig. Ezenkívül …

Nap­fény­ud­var állat­si­mo­gató, min­igaz­da­ság, Balatonszárszó

Napfényudvar állatsimogató minigazdaság

A bala­ton­szár­szói Nap­fény­ud­var Mini-gazdaság egy kis íze­lítőt sze­retne nyúj­tani abból, hogy milyen álla­tok vol­tak részei egy falusi por­tá­nak. Célja, hogy a város­ban fel­növő gye­re­kek, ne csak …

Pele-körút Tanös­vény

nagy-pele-korut

A Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság kert­jé­ben talál­ható sétaút a kör­nye­ze­tünk­ben élő állat-és növény­vi­lá­got mutatja be. Az ösvény bemu­tatja patak­ja­ink szennye­zett­sé­gé­nek indi­ká­to­rait, a mak­ro­ge­rinc­te­len élő­vi­lá­got, har­minc­féle fás szárú …

Sehol­szi­get Élmény­park, Nőtincs

Seholsziget Élménypark, Nőtincs

Láto­ga­tó­ink vidám uta­zást tehet­nek a Tin­csi Loko­mo­tív­val, íjász­kod­hat­nak, lova­gol­hat­nak és lovas­ko­csi­káz­hat­nak, élvez­he­tik a külön­böző korú gyer­me­kek szá­mára kiala­kí­tott ját­szó­te­re­ink egyedi játé­kait. Ismer­ked­het­nek álla­ta­ink­kal a Mini Állat­kert­ben, az Állatsimogatóban …

Sty­ras­sic Park, sza­bad­téri dinó­mú­zeum, Ausztria

Styrassic park, szabadtéri dinómúzeum

A Sty­ras­sic Park egy öthek­tá­ros gyö­nyörű erdő­ben, élet­nagy­ságú, a pale­on­to­ló­giai kuta­tá­sok ered­mé­nye­i­nek töké­le­te­sen meg­fe­lelő, közel 80 db való­sághű model­lel mutatja be a dino­sza­u­ru­szok tör­té­ne­tét, meg­je­le­né­süktől – drámai …

Újpesti Lep­ke­mú­zeum

Újpesti Lepkemúzeum

Közép-Európa első, önálló lep­ke­mú­ze­uma Újpes­ten, mely­nek gyűj­te­mé­nye immár nem csak a kuta­tók, de a nagy­kö­zön­ség szá­mára is meg­te­kint­hető. A rovargyűj­te­mény mel­lett ten­geri csiga-, kagyló-és korallgyűj­te­mény, ősma­rad­vá­nyok, ásvá­nyok és …