Decem­ber 22

Fatörzs sütemény

Sza­ladj végig a lis­tá­idon: aján­dék­lista, bevá­sár­ló­lista, ünnepi menet­rend, és gon­dold át, hogy min­den megvan-e, hiszen ma és hol­nap még besze­rez­he­ted a hiányzó dolgokat.

Decem­ber 21

karácsonyfadíszek

Téli nap­for­duló A téli nap­for­duló (decem­ber 21.) évez­re­dek óta nagyon fon­tos nap, és ezért ren­ge­teg hagyo­mány kötő­dik hozzá. Ez a fény, az újjá­szü­le­tés ünnepe, a követ­kező év …

Decem­ber 16

nordmann fenyő karácsonyfa

Köze­le­dik. Már csak bő egy hét van hátra kará­cso­nyig, így most már érde­mes gon­dos­kodni a leg­fon­to­sabb kel­lékről: a karácsonyfáról.

Kará­cso­nyi süti­re­cep­tek: finom­sá­gok, amik­kel a fát is díszítheted

habkarika habcsók

Hab­csók, hab­ka­rika Az jó hab­csók belül omlós, kívül ropo­gós — csak egy nehéz­ség lép­het fel a készí­tése során: ha nem elég kemény a hab, és szét­fo­lyik. Na, …

Kará­cso­nyi süti­re­cep­tek: gyü­mölccsel, mag­gal, csokival

Fatörzs sütemény

Gyü­mölcs­ke­nyér A gyü­mölcs­ke­nyér az egyik leg­fi­no­mabb és leg­job­ban vari­ál­ható kará­cso­nyi süte­mény, hiszen tet­szés sze­rint tehetsz belőle mag­va­kat (dió, man­dula, mogyoró), szá­rí­tott gyü­möl­csö­ket, mazso­lát, csokoládét — …

Kará­cso­nyi süti­re­cep­tek: igazi téli han­gu­lat­ban, dió­val, mák­kal, gesztenyével

Zserbó Gerbeaud

Gesz­te­nyés tira­misu A tira­misu az egyik ked­venc sütim: pici oda­fi­gye­lés­sel bárki el tudja készí­teni, nem kell sütni, és isteni finom. Kará­csony­kor dúsít­ha­tod az alapre­cep­tet dióval …

Kará­cso­nyi süti­re­cep­tek: kek­szek, apró­sü­te­mé­nyek gazdagon

karácsonyi muffin

Kókusz­go­lyó A kókusz­go­lyó ked­velt süti, mert sütés nél­kül, könnyen elké­szít­hető, és nagyon finom. A keve­résbe, for­má­zásba a gye­re­ke­ket is bevon­ha­tod (ebben az eset­ben kicsit több alap­anyag­gal készülj, …

Kará­cso­nyi süti­re­cep­tek: vari­á­ciók mézeskalácsra

mézeskalács

Mézes­ka­lács A finom mézes­ka­lács omlós és ízes, és azon­nal ünnepi han­gu­la­tot vará­zsol. Hoz­zá­va­lók: 1 kg finom­liszt | 30–40 dkg virág­méz | 30 dkg por­cu­kor | 20 …