Pele-körút Tanös­vény

nagy-pele-korut

A Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság kert­jé­ben talál­ható sétaút a kör­nye­ze­tünk­ben élő állat-és növény­vi­lá­got mutatja be. Az ösvény bemu­tatja patak­ja­ink szennye­zett­sé­gé­nek indi­ká­to­rait, a mak­ro­ge­rinc­te­len élő­vi­lá­got, har­minc­féle fás szárú …

Utolsó órák — a Köz­le­ke­dési Múzeum utolsó idő­szaki kiállítása

Utolsó órák, órakiállítás, Közlekedési múzeum

Utolsó órák – az idő­mérő esz­kö­zök tör­té­ne­tét, azok jel­leg­ze­tes típu­sait, vala­mint a magyar­or­szági óra­gyár­tás tör­té­ne­tét mutatja be a Köz­le­ke­dési Múzeum idő­szaki kiál­lí­tása, amely az utolsó a fel­újí­tás előtt …

Erdé­lyi épü­le­tek­kel bővült a szar­vasi Mini Magyar­or­szág makettpark

Mini Magyarország makettpark Erdély

Tör­té­nelmi és kul­túr­tör­té­neti jelentő­ségű erdé­lyi épü­le­tek makett­je­i­vel bővült a szar­vasi Mini Magyar­or­szág makett­park. A már­cius 13-án átadott új maket­tek között olyan épü­le­tek talál­ha­tók, mint a csík­som­lyói kegy­temp­lom, a vajdahunyadi …

KÖLYÖK­KAR­NE­VÁL, Jövő-menő fesztivál

Eurocenter, Jövő-menő fesztivál, Gyerekkarnevál, farsang, ingyenes, Kolompos

Nálunk még feb­ruár 28-án is vidám, far­sangi han­gu­lat lesz! .A csa­lád apraját-nagyját sze­re­tet­tel vár­juk a Jövő-Menő Fesz­ti­vál leg­újabb ren­dez­vé­nyén, a Kölyök­Kar­ne­vá­lon! A belé­pés és min­den prog­ram ingye­nes! .A …

Agóra Tudo­má­nyos Élmény­köz­pont, Debrecen

Agóra Tudományos Élményközpont

Készen állunk a tudo­mányra! Az Agóra Tudo­má­nyos Élmény­köz­pont egyik leg­fon­to­sabb célja, hogy a ter­mé­szet­tu­do­má­nyo­kat köz­ért­hetővé és sze­ret­hetővé vará­zsolja a diá­kok szá­mára, már gyer­mek­kor­ban fel­keltse az érdeklő­dést a tudo­má­nyos isme­re­tek iránt.

Adventi fény­vil­la­mos Buda­pes­ten, Mis­kol­con és Debrecenben

header_magazin_new_1050x120

2014-ben újra köz­le­ke­dik Buda­pes­ten a gyö­nyörű, ünnepi fény­vil­la­mos, ame­lyen nor­mál díj­sza­bás­sal utaz­ha­tunk (ha fel­fé­rünk ;)). Bőveb­ben itt olvas­hatsz róla. Emel­lett indul fény­vil­la­mos Deb­re­cen­ben és Mis­kol­con is: Deb­re­cen­ben az …

Bet­le­hemi jászol­kiál­lí­tás a Nép­rajzi Múzeumban

header_magazin_new_1050x120

Buda­pest, 2014. decem­ber 5., pén­tek (MTI) Szom­bat­tól láto­gat­ható a Nép­rajzi Múze­um­ban a 21. Bet­le­hemi jászol­kiál­lí­tás, amely A Magyar Kézmű­ves­sé­gért Ala­pít­vány fel­hí­vá­sára érke­zett, az adventi ünnep­kör­höz kap­cso­lódó alko­tá­so­kat mutatja …

Kará­cso­nyi hét­vége a Katona József Színházban

header_magazin_new_1050x120

Buda­pest, 2014. decem­ber 6., szom­bat (MTI) — A Katona József Szín­ház az idén is meg­ren­dezi hagyo­má­nyos kará­cso­nyi vásá­rát: rend­ha­gyó prog­ra­mok­kal, közön­ség­ta­lál­ko­zó­val, nyílt pró­bá­val, etno-discóval, külön­le­ges ajándékötletekkel …