Pele-körút Tanös­vény

nagy-pele-korut

A Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság kert­jé­ben talál­ható sétaút a kör­nye­ze­tünk­ben élő állat-és növény­vi­lá­got mutatja be. Az ösvény bemu­tatja patak­ja­ink szennye­zett­sé­gé­nek indi­ká­to­rait, a mak­ro­ge­rinc­te­len élő­vi­lá­got, har­minc­féle fás szárú …

Seg­way túrák Hévízen

segway

Fedezd fel Héví­zet és kör­nyé­két szer­ve­zett túrák kere­té­ben SEGWAY-el. Seg­way­tú­rák egész évben Tün­dér­ró­zsa segway"tréning" kezdők­nek Idő­tar­tam: 30–40 perc Spe­ci­a­li­tás: oktató által irá­nyí­tott men­tá­lis és sport­tré­ning, a high-tech …

Top 5 vár a Bala­ton körül, amit lát­nod kell

kinizsi vár nagyvázsony

A Bala­ton kör­nyéke tele van szebb­nél szebb lát­ni­va­lók­kal. Ha már unod a stran­do­lást, vagy rosszabbra for­dul az idő, kirán­dulj el egy várba. Összegyűj­töt­tük az öt legérdekesebbet.

Veszp­rémi vár

veszprém

A Bala­ton­tól alig tíz kilo­mé­terre fekvő Veszp­rémi vár­ban a csa­lád min­den tagja tar­tal­mas kikap­cso­ló­dásra szá­mít­hat. Sétálj végig az óvá­ros ódon falai között és fedezd fel a csodálatos …

Szig­li­geti vár

szigliget, vár, várfesztivál

A Balaton-felvidék egyik leg­szebb helye a Szig­li­geti vár, ahon­nan pazar kilá­tás nyí­lik a tóra és a kör­nyező vidékre. A vár tör­té­nete a 13. szá­zadra nyú­lik vissza és ren­ge­teg lát­ni­va­ló­val várja …

Hőlég­bal­lo­nos séta­re­pü­lés a Balatonnál

hőlégballonnal a balaton felett

Cso­dáld meg a Bala­tont úgy, ahogy csak a mada­rak tehe­tik. A Bala­ton feletti hőlég­bal­lo­nos séta­re­pü­lés való­ban külön­le­ges élmény.

Brázay-KalandPart

brazay-kalandpart

Bala­ton­fü­re­den az Arany­híd sétá­nyon talál­ható a Brázay-KalandPart, ahol ext­rém kaland­pá­lya, szó­ra­koz­tató játé­kok, vala­mint egy kel­le­mes han­gu­latú strand egye­dül­álló egy­ve­lege vár. Itt min­den kor­osz­tály garan­tál­tan meg­ta­lálja a számításait.

Bala­toni hasznosságok

balatoni hasznosságok

A reme­kül induló bala­toni nya­ra­lást is elront­hatja egy hir­te­len jött beteg­ség, sérü­lés, vagy, egy ott­hon hagyott fon­tos gyógy­szer, eset­leg jogo­sít­vány. Ilyen­kor nagyon jól jön, ha …

Top 10 bala­toni fagyizó

balatoni fagyizók

Ha nyár, akkor fagy­lalt. Min­den mennyi­ség­ben. A Pik­nik maga­zin bala­toni prog­ra­maján­lója nem lenne tel­jes a bala­toni fagyi­zók fel­tér­ké­pe­zése nél­kül. Összegyűj­töt­tük a leg­nép­szerűbb, és a Buda­pes­ten talán kevésbé ismert, ám …