Pele-körút Tanös­vény

nagy-pele-korut

A Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság kert­jé­ben talál­ható sétaút a kör­nye­ze­tünk­ben élő állat-és növény­vi­lá­got mutatja be. Az ösvény bemu­tatja patak­ja­ink szennye­zett­sé­gé­nek indi­ká­to­rait, a mak­ro­ge­rinc­te­len élő­vi­lá­got, har­minc­féle fás szárú …

Seg­way túrák Hévízen

segway

Fedezd fel Héví­zet és kör­nyé­két szer­ve­zett túrák kere­té­ben SEGWAY-el. Seg­way­tú­rák egész évben Tün­dér­ró­zsa segway"tréning" kezdők­nek Idő­tar­tam: 30–40 perc Spe­ci­a­li­tás: oktató által irá­nyí­tott men­tá­lis és sport­tré­ning, a high-tech …

Kis­vasút, Balatonfenyves

balatonfenyves kisvasút

Az 1950-es évek ele­jén épí­tet­ték meg a Bala­ton­feny­ves „mögötti” ber­kes terü­le­ten azt a gaz­da­sági vas­utat, amely a mai napig is köz­le­ke­dik Somogy­szent­pál irá­nyába. A Bala­ton­feny­ves köz­pont­já­ból induló kis­vasút a Nagyberek …

Top 5 vár a Bala­ton körül, amit lát­nod kell

kinizsi vár nagyvázsony

A Bala­ton kör­nyéke tele van szebb­nél szebb lát­ni­va­lók­kal. Ha már unod a stran­do­lást, vagy rosszabbra for­dul az idő, kirán­dulj el egy várba. Összegyűj­töt­tük az öt legérdekesebbet.

Veszp­rémi vár

veszprém

A Bala­ton­tól alig tíz kilo­mé­terre fekvő Veszp­rémi vár­ban a csa­lád min­den tagja tar­tal­mas kikap­cso­ló­dásra szá­mít­hat. Sétálj végig az óvá­ros ódon falai között és fedezd fel a csodálatos …

Szig­li­geti vár

szigliget, vár, várfesztivál

A Balaton-felvidék egyik leg­szebb helye a Szig­li­geti vár, ahon­nan pazar kilá­tás nyí­lik a tóra és a kör­nyező vidékre. A vár tör­té­nete a 13. szá­zadra nyú­lik vissza és ren­ge­teg lát­ni­va­ló­val várja …

Hőlég­bal­lo­nos séta­re­pü­lés a Balatonnál

hőlégballonnal a balaton felett

Cso­dáld meg a Bala­tont úgy, ahogy csak a mada­rak tehe­tik. A Bala­ton feletti hőlég­bal­lo­nos séta­re­pü­lés való­ban külön­le­ges élmény.

Brázay-KalandPart

brazay-kalandpart

Bala­ton­fü­re­den az Arany­híd sétá­nyon talál­ható a Brázay-KalandPart, ahol ext­rém kaland­pá­lya, szó­ra­koz­tató játé­kok, vala­mint egy kel­le­mes han­gu­latú strand egye­dül­álló egy­ve­lege vár. Itt min­den kor­osz­tály garan­tál­tan meg­ta­lálja a számításait.

Hegyi taxi­zás Badacsonyban

Hegyi taxi, Badacsony, Balaton

Külön­le­ges izga­lom A külön­le­ges izgal­mak ked­velői­nek aján­lom a hegyi taxi igény­be­vé­te­lét, mely a Bada­csony Régi­ó­ban köz­le­ke­dik és a kanyar­gós, mere­dek hegy­ol­dalt átszelve szál­lítja a ven­dé­ge­ket. A taxi­ál­lo­más Bada­csony köz­pont­já­ban, a Posta …

Bala­toni hasznosságok

balatoni hasznosságok

A reme­kül induló bala­toni nya­ra­lást is elront­hatja egy hir­te­len jött beteg­ség, sérü­lés, vagy, egy ott­hon hagyott fon­tos gyógy­szer, eset­leg jogo­sít­vány. Ilyen­kor nagyon jól jön, ha …

Kabóca Báb­szín­ház, Veszprém

Kabóca Bábszínház, Veszprém

A kabó­cák sok­fé­lék, van­nak köz­tük szí­ne­sek, feke­ték, aprób­bak, nagyob­bak, de jel­lemző rájuk, hogy nagyot ugra­nak, és messze elhal­lat­szik a hang­juk. Mi is ilye­nek vagyunk: szí­ne­sek, sokfélék, …

Tapol­cai tavasbarlang

tapolcai tavasbarlang

A Tapolcai-tavasbarlangot 1903-ban fedez­ték fel kút­ásás köz­ben, ame­lyet tíz évvel később a láto­ga­tók szá­mára is meg­nyi­tot­tak, így hazánk­ban ez volt az első vil­lany­vi­lá­gí­tás­sal ellá­tott, és az …

Nap­fény­ud­var állat­si­mo­gató, min­igaz­da­ság, Balatonszárszó

Napfényudvar állatsimogató minigazdaság

A bala­ton­szár­szói Nap­fény­ud­var Mini-gazdaság egy kis íze­lítőt sze­retne nyúj­tani abból, hogy milyen álla­tok vol­tak részei egy falusi por­tá­nak. Célja, hogy a város­ban fel­növő gye­re­kek, ne csak …

Top 10 bala­toni fagyizó

balatoni fagyizók

Ha nyár, akkor fagy­lalt. Min­den mennyi­ség­ben. A Pik­nik maga­zin bala­toni prog­ra­maján­lója nem lenne tel­jes a bala­toni fagyi­zók fel­tér­ké­pe­zése nél­kül. Összegyűj­töt­tük a leg­nép­szerűbb, és a Buda­pes­ten talán kevésbé ismert, ám …

Bala­ton Csil­lag­vizs­gáló, Balatonfűzfő

Balaton Csillagvizsgáló

Kul­túra és tudo­mány, kicsik­nek és nagyok­nak, kezdők­nek és pro­fik­nak a Bala­ton csil­lag­vizs­gá­ló­já­ban. Nyit­va­tar­tás: Nyá­ron (június 21 — augusz­tus 31-ig) Hétfő kivé­te­lé­vel naponta Táv­csö­ves bemu­tató söté­te­déstől, derült idő …

Madár­park, Gyenesdiás

Madárpark

A Magyar Madár­tani Egye­sü­let Zala megyei cso­port­já­nak támo­ga­tá­sá­val fenn­álló Madár­park­ban több faj és tenyé­szett fajta talál­ható, kezdve a fácá­nok­tól a pává­kon át a más más vízi szár­nya­so­kig. Ezenkívül …

Folly Arbo­ré­tum és Borá­szat, Badacsonyörs

folly arboretum2

Arbo­ré­tu­munk nem egy­szerűen egy arbo­ré­tum a sok közül. Nem csu­pán külön­le­ges céd­ru­sok és cip­ru­sok gyűj­te­mé­nye, hanem a csa­lá­dunk tör­té­nete, több gene­rá­ció elkö­te­le­zett mun­ká­já­nak és kitar­tá­sá­nak ered­mé­nye. Legyen …

Cadil­lac Múzeum, Keszthely

Cadillac Múzeum

A tema­ti­kus gyűj­te­mény bemu­tatja az első Cadil­lac piacra dobá­sá­tól (1902 októ­ber) évti­ze­dekre lebontva a múlt szá­zad végéig alko­tott típu­so­kat — egy érték­álló gyűj­te­mény a kiál­lí­tott vete­rán autókból. …

Mar­ci­pán­mú­zeum, Keszthely

Marcipánmúzeum

Az 1996-ban Keszt­he­lyen meg­nyi­tott Mar­ci­pán Múze­u­mun­kat 6 éves szak­mai fel­ké­szü­lés előzte meg az auszt­riai Puch­berg am Sche­eberg híres Szabó Mar­ci­pán Múze­u­má­ban és Cuk­rász­dá­já­ban . Az itt …

Kaland­szi­get, Tihany

Kalandsziget Tihany

A Tihany-Gödrös sza­bad­strand szom­széd­já­ban, ter­mé­szet­vé­delmi kör­nye­zet­ben talál­ható Kaland­szi­get Tihany kaland­park­ban kicsik és nagyok is aktí­van, idilli kör­nye­zet­ben kap­cso­lód­hat­nak ki. A garan­tált szó­ra­ko­zást 40 külön­böző nehéz­ségi fokú …

Bala­toni Bob, Balatonfűzfő

Balatoni Bob

Veszp­rémtől tíz km-re, a bala­ton északi part­ján, Bala­tonfűzfőn talál­ható a Bala­to­ni­bob Sza­bad­idő­park. A belé­pés ingye­nes, kerék­pár és házi­ál­lat bevi­tele is meg­en­ge­dett. A bob­pá­lya télen nyá­ron üze­mel. Nyitva tar­tás: Minden …

Serpa Kaland­park, Balatonfűzfő

Serpa Kalandpark

Par­kunk 2003-ban nyi­tott meg Bala­tonfűzfőn a Bala­toni bob pálya és a Bala­ton uszoda tőszom­széd­sá­gá­ban. Célunk rövi­den össze­fog­lal­ható: ter­mé­sze­tes moz­gás­for­mák, ter­mé­sze­tes kör­nye­zet­ben. Hat éves kor­tól a fizi­kai akti­vi­tás végéig …

Csu­kás Szín­ház, Balatonszárszó

Csukás Színház

Bala­ton­szár­szó Jókai u. 2. Jegy­áru­sí­tás a Csu­kás Szín­ház­ban előa­dá­sok előtt 2 órá­val. Elő­vé­tel­ben a bala­ton­szár­szói Infó Pont­ban: 9–12 és 15–19 óráig. Jegyek ren­del­hetők: 06÷30÷864−9147 E-mailben: info.szarszo@gmail.com Az előa­dá­sok 3 év alatt …

Víz­to­rony, Siófok

Víztorony, Siófok

A Víz­to­rony Sió­fok leg­emb­le­ma­ti­ku­sabb épü­lete, amely a város szí­vé­ben emel­ke­dik a magasba. A torony 2012-ben, épí­té­sé­nek 100. évfor­du­ló­ján újult meg tel­jes egé­szé­ben. A műem­lék külön­le­ges­sége, hogy a toronyba, az épület …

Bala­ton­bog­lár Kaland­park és bobpálya

Kalandpark Balatonboglár

Sió­fok váro­sá­tól mind­össze 20 perce délre, az M7-es autó­pá­lyán meg­kö­ze­lít­hető a Bala­ton part­ján talál­ható Bala­ton­bog­lár. A Vár­dom­bon talál­ható az erdei Kaland­park, a bob­pá­lya és váro­sunk jel­képe a Gömb­ki­látó, ahol …

Csa­vargő­zös, Balatonboglár

Balaton Csavargőzös

Kevés olyan hajó van ma a Bala­to­non, ami­nek annyira kalan­dos élete van– volt, mint a Csa­vargő­zös­nek. 1873 óta szol­gált a Bala­to­non és a Dunán, Magyar­or­szá­gon és Auszt­ri­á­ban. Haj­totta gőzgép …

Csil­lag­vár, Balatonszentgyörgy

Csillagvár

A Bala­ton nyu­gati csücs­ké­ben, Bala­ton­szent­györ­gyön, a tó fölé emel­kedő erdős domb­ol­da­lon talál­ható a Fes­te­tics gró­fok vadász­vára. A csil­lag alap­rajzú épü­let a vilá­gon egye­dül­álló. A fedett vár köz­ponti helyi­sé­gé­ben talál­ható a több …

Afrika Múzeum, Balatonederics

Afrika Múzeum

Egy csöpp­nyi Afrika a Bala­ton part­ján.  Nyitva tar­tás: Április-Május; Szeptember-Október: 9:00–16:00 Június-Augusztus: 9:00–17:30 (fősze­zon) Jegy­árak: Felnőtt: 1.600 Ft Nyug­dí­jas: 1.100 Ft Gyer­mek: 1000 Ft (3−18) A csoportot …

Koloska-völgyi Vadas­park, Balatonfüred

Koloska-völgyi Vadaspark

Egész éven át, idő­já­rás­tól füg­get­le­nül térí­tés­men­te­sen láto­gat­ható a Koloska-völgyben léte­sí­tett vadas­park. A han­gu­la­tos park ter­mé­sze­tes kör­nye­zet­ben mutatja be az ország vad­fa­ja­i­nak egy részét, és lehetővé teszi megfigyelésüket.

Fes­te­tics Imre Állat­park, Keszthely

Festetics Imre Állatpark

A három terü­let­rész­ből álló, össze­sen 4,2 hek­tá­ros állat­park 2012. május 26-án nyi­totta meg kapuit a láto­ga­tók szá­mára. A jelen­leg meg­te­kint­hető házi­ál­la­tok: szür­ke­marha, magyar tarka, bivaly, man­ga­lica, négyféle …

Dino­park Rezi

Dinopark Rezi

Par­kunk vissza­ka­la­u­zol a 230 mil­lió évvel ezelőtti időkre, ami­kor Föl­dünk még tel­je­sen más­kép­pen nézett ki, mint ma. Abla­kot nyi­tunk arra a világra, ami­kor még az őshüllők éltek.

Bala­toni Élmény­park, Nosztori

Balatoni élménypark, Nosztori

Sze­re­tet­tel várunk min­den­kit újon­nan épült élmény­par­kunk­ban, ahol a kikap­cso­ló­dás mel­lett, ha mozogni sze­ret­nél, választ­hatsz ked­ved­nek meg­fe­lelőt: bébi, gyer­mek és felnőtt drót­kö­tél­pá­lya, ját­szó­ház, slack­line, strand­röp­labda, láb­tengó, speedminton, …

Sümegi Vár

sümegi vár

A Közép-Dunántúli régió I. Tör­té­nelmi Élmény­parkja egye­dül­álló módon mutatja be a közép­kori várak éle­tét, a kora­beli har­cok mene­tét, az ost­ro­mok fegy­ve­reit, inter­ak­tív — élő tör­té­ne­lem­óra kere­té­ben bárki …

Zamárdi kaland­park

Zamárdi kalandpark a Balatonnál

A Zamárdi Kaland­park Zamár­di­ban, az autó­pá­lyá­tól és a vas­út­ál­lo­más­tól mint­egy száz méterre, egy gyö­nyörű, har­minc­öt­ezer négy­zet­mé­te­res liget­ben található.