Boly­hoska

Boly­hoska, a mos­ható pelen­kák birodalma

Ha eddig azt gon­dol­tad csak a libe­rá­li­san gon­dol­kodó, elve­te­mült kör­nye­zet­védő mamik hasz­nál­nak mos­ható pel­ust, akkor most meggyő­zünk arról, hogy ez nincs így! A cso­da­szép min­tájú pel­usok rabu­lej­tik a design sze­rel­me­seit. Ráadá­sul a jól meg­vá­lasz­tott mos­ható pelenka hasz­ná­lata nem sok­kal bonyo­lul­tabb, mint az eldob­ha­tós tár­sáé, az pedig már csak hab a tor­tán, hogy a Föld nevű boly­gó­nak is jót teszel ezzel. A mos­ható pelen­ká­zás biro­dal­mába kala­u­zol el min­ket a Boly­hoska webs­hop, ahol min­dent meg­ta­lá­lunk, amire egy mosi­ma­mi­nak szük­sége van!

Miért mos­ható?

Arról már szá­mos anyag szü­le­tett, hogy az eldob­ható pelenka mek­kora kör­nye­zet­szennye­zést okoz, és hogy mennyitől fosztja meg a csa­ládi kasszát a szü­le­téstől a szo­ba­tisz­ta­sá­gig. Az anyagi és kör­nye­zet­vé­delmi okok mel­lett van­nak más, hason­lóan meggyőző érvek, miért válasszunk mos­ható pelenkát.

Egy­részt a mosi­pe­l­usok sok­kal job­bak a baba bőré­nek, hiszen olyan ter­mé­sze­tes anya­gok­ból készül­nek, mint a pamut, a bam­busz vagy a ken­der. Az érzé­keny, kiüté­ses és ekcé­más baba­bőrre kife­je­zet­ten jó hatás­sal van. “Első gye­re­kem bőre nagyon prob­lé­más volt, a feneke foly­ton kipi­ro­so­dott, más min­den­féle gyógy­szer­tári ken­cét kipró­bál­tunk. A nagy áttö­rést a mos­ható pelenka hozta, azóta semmi baja” — vallja be egy más­fél éves kis­fiú anyu­kája, Erika.

A mos­ható pelen­kát viselő babák hama­rabb vál­nak szo­ba­tisz­tává, akár már 2–3 éve­sen, míg sok eldob­ható pelen­kát hordó gye­rek még bőven 4 éves kora után is pelusos.

De azt sem lehet szó nél­kül hagyni, hogy a mos­ható pelenka öltöz­tet, hiszen stí­lu­so­sabb­nál stí­lu­so­sabb min­ták­kal készül­nek. Nyá­ron csak elen­gedő a pelenka és egy felső, és a baba máris diva­tos. “Én azért hasz­ná­lok mos­ható pelen­kát, mert gyö­nyörűek, az már csak bónusz, hogy ezzel a kör­nye­zet­nek is jót teszek, óvom a boly­gót a jövő gene­rá­ci­ó­já­nak” — mondja Abi­gél, akik­nek egy éves kis­fia csakis mos­ható pelen­kát hord.

Miért Boly­hoska?

A Boly­hoska webs­hop­já­ban min­dent meg­ta­lálsz, ami a mos­ható pelen­kák­hoz kell vagy amit tudni kell róla. A Boly­hos­ká­tól egy helyről sze­rez­hetsz be min­dent, így egy­szeri pos­ta­költ­sé­get kell csak fizet­ned, sőt 20 ezer forin­tos ren­de­lési összeg felett azt is elengedik.

A Boly­hos­kán nem óri­ási pel­us­cso­ma­go­kat találsz, ami­ket súlyos össze­ge­kért kell egy­szerre meg­ren­del­ned. Ehe­lyett Bécsy-Nemes Anikó pelen­ká­zási tanács­adó segít a babád alka­tá­nak, szük­ség­le­te­i­nek leg­meg­fe­lelőbb pelen­kát meg­ta­lálni. “Min­den baba más, más a comb­mé­re­tük, eltérő mennyi­sé­get pisil­nek, így min­den­ki­nek más pelenka válik be” — mondja Anikó, aki hoz­zá­te­szi 14 napos rápór­bá­lási garan­ciát adnak min­den pelen­kára, így az anyuka azon­nal kicse­rél­heti, ha nem válik be. A 14 nap letelte után pedig, fél-egy év garan­cia jár min­den pel­usukra, sőt klub­ju­kon keresz­tül segí­te­nek eladni a hasz­nált, de még jó álla­potú mos­ható pelenkákat.

A meg­fe­lelő mos­ható pelenka meg­ta­lá­lása nem min­dig egy­szerű, van aki elsőre beta­lál, és a leg­elő­ször fel­pró­bált külső-belső vagy éppen All-In-One pelenka lesz a nyerő, míg mások­nak hosszabb kísér­le­te­zést igé­nyel a folya­mat. Ebben és más kér­dé­sek­ben nyújt­hat azon­nali segít­sé­get az SOS mosi­vo­nal, amit a webs­hop üze­mel­tet, és ahol tény­leg gyors és szakértő választ kap­hat egy anyuka a kérdéseire.

Mondd el a véleményed!