Csa­ládi élmé­nyek: digi­tá­lis fotók és közös­ségi oldalak

Ha együtt van a csa­lád, legyen az szü­le­tés­nap, Kará­csony, vagy nya­ra­lás a ten­ger­par­ton, min­denki készít fotó­kat. Eze­ket a képe­ket aztán kitesszük közös­ségi olda­la­inkra, vagy eleve egy vir­tu­á­lis fotó­al­bumba pakol­juk őket. Utá­na­jár­tunk, mire kell oda­fi­gyelni, ami­kor az egész világ­gal meg­oszt­juk leg­sze­mé­lye­sebb emlékeinket.

Vir­tu­á­lis fotóalbum

Ma már inkább csak akkor nyom­ta­tunk ki fotó­kat, ha aján­dékba adjuk, vagy sze­ret­nénk ott­hon kitenni egy közös emlék lenyo­ma­tait a falra, eset­leg fotó­sok vagyunk és kiál­lí­tásra készü­lünk. A leg­töb­ben a fény­ké­pezőről a szá­mí­tó­gé­pükre töl­tik a képe­ket, vagy már nem is hasz­nál­nak fény­ké­pező­gé­pet, hiszen a leg­több okos­te­le­fon­nal jó minő­ségű képe­ket lehet készíteni.

Aztán eze­ket a képe­ket albu­mokba ren­dez­zük, vagy fel­tölt­het­jük egy-egy vir­tu­á­lis fotó­al­bumba is. A Google és az Apple is kínál ilyen inter­ne­tes tár­he­lye­ket, ahová ingyen fel­tölt­het­jük a képe­ket, és rög­tön meg is oszt­hat­juk csa­lád­tag­ja­ink­kal és barátainkkal.

Egy másik lehető­ség az emlé­kek meg­örö­kí­té­sére és meg­osz­tá­sára az Ins­tag­ram. Kül­föl­dön már nagyon nép­szerű és nálunk is egyre töb­ben hasz­nál­ják. Ezen a fotó­meg­osztó olda­lon, mint egy vir­tu­á­lis nap­ló­ban, meg­örö­kít­het­jük min­den­nap­ja­in­kat, a képe­ket rög­tön szer­keszt­het­jük is külön­böző app­li­ká­ci­ók­kal, szűrők­kel, a vég­ered­ményt pedig bárki nyo­mon követ­heti. Eze­ket a képe­ket aztán ki is nyom­tat­hat­juk, mert létez­nek olyan prog­ra­mok, amik kife­je­zet­ten az Ins­tag­ram képekre specializálódtak.

Családi emlékek megörökítése és a közösségi oldalak

a Naypong/Freedigitalphotos.net jóvoltából

A digi­tá­lis fény­ké­pekről bőveb­ben itt olvas­hat­tok, a közös­ségi olda­lakról szóló cik­kün­ket pedig itt éri­tek el.

Biz­ton­ság

Nagyon fon­tos hang­sú­lyoz­nunk, hogy ezek, a vir­tu­á­lis tér­ben lebegő képek olya­nok keze­ibe is eljut­hat­nak, aki­ket nem fel­tét­le­nül a jó szán­dék vezé­rel. Mit tehe­tünk, hogy biz­ton­ság­ban tud­has­suk fotóinkat?

Ha nem sze­ret­nénk, hogy a képe­ink elvessze­nek, legyünk elő­re­lá­tóak. A fotó­in­kat tárol­juk több helyen. A fény­ké­pezőről ne töröl­jük le a képe­ket, inkább az sd kár­tyát cse­rél­jük benne, a szá­mí­tó­gé­pen tárolt albu­mo­kat pedig ne csak map­pák­ban, vagy vir­tu­á­lis fotó­tá­roló olda­la­kon, de akár külső memó­rián, vagy pendrive-on, CD-n is ment­sük el. A gépe­ket ellop­hat­ják, az olda­la­in­kat fel­tör­he­tik, pótol­ha­tat­lan érté­ke­in­ket pedig nem tud­juk visszahozni.

A képek sok­szor olyan infor­má­ci­ó­val is szol­gál­hat­nak, amik veszélybe sodor­hat­ják gyer­me­ke­in­ket. A közös­ségi olda­la­inkra csak úgy tegyünk fel képe­ket, hogy azo­kat csak ismerő­se­ink lát­has­sák, ha mégis meg­osz­tunk vala­mit az egész világ­gal, legyünk nagyon körül­te­kintőek. A Face­book–ot és az Ins­tag­ra­mot nem csak jószán­dékú, érdeklődő embe­rek figyelik.

Ott­honi szá­mí­tó­gé­pe­in­ken, lap­to­po­kon tegyük jel­szó­val védetté a sze­mé­lyes ada­ta­ink­hoz való hoz­zá­fé­rést, illetve tele­pít­sünk biz­ton­sági prog­ra­mo­kat is. Hogy milyen a jó jel­szó, arról itt olvas­hat­tok, a biz­ton­sági beál­lí­tá­sok­ról pedig ez a cik­künk ad jó tippeket.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!