6 fej­lesztő alkal­ma­zás ovisoknak

A közel­múlt­ban hatal­ma­sat fejlő­dött a kézi táb­la­gé­pek tudása és minő­sége. Ha egy ilyen "okos" esz­köz bir­to­kosa vagy és fon­tos­nak tar­tod gyer­me­ked játé­kos fej­lesz­té­sét, akkor ideje utá­na­nézni milyen "app"-okat tölt­hetsz le ingyen, vagy pár száz forintért.

Vitára adhat lehető­sé­get, hogy ily embertől távoli tech­ni­kát és vir­tu­á­lis játék­te­re­ket szabad-e a kicsik kezébe adni. Talán a jól válasz­tott, minő­ségi, "hasz­nos" játé­kok — jól ada­golva — nagyot len­dít­het­nek kicsi­nyünk kibon­ta­kozó képes­sé­gein. Az alábbi kis válo­ga­tás 3 év leg­job­ban bevált app­li­ká­ci­óit tar­tal­mazza, óvo­dás gye­re­kek számára.

Tablet applikáció, alkalmazás, fejlesztő, óvodás

Fotó: Stockimages/ FreeDigitalPhotos.net

Szer­vezz zene­kart! — Toca Band

Kis­gyer­mek szá­mára is könnyen kezel­hető, humo­ros, kiváló minő­ségű játék. A játé­kos fel­adata egy zene­kar össze­ál­lí­tása frap­páns figu­rák­ból. Ezen zené­szek mind­egyike más hang­sze­ren "ját­szik". A zene­kar meg­fe­lelő pozí­ci­ó­jába helyezve rázen­dí­te­nek és együtt ját­sza­nak a már szín­pa­don lévő zené­szek­kel.
Meg­jegy­zés: a játék­ké­szítő Toca Boca min­den alkal­ma­zása ötle­tes és fej­lesztő. Mi eddig bár­me­lyi­ket pró­bál­tuk ki, nagyon meg­sze­ret­tük. Van rövi­dí­tett "lite" ver­zi­ó­juk is, elő­ször azo­kat érde­mes kipró­bál­no­tok, és ha tet­szik, akkor meg­vá­sá­rol­hat­já­tok a tel­jes játékot.

Toca Band, applikáció, óvodás, tápblagép

Toca Band, Toca Boca

Ápold baráti kap­cso­la­ta­i­dat! — Friends

Plüss­ál­lat­kánk ven­dég­ségbe indul a kis házi­kók­ból álló faluba, hol bará­tai szí­ve­sen lát­ják ott­ho­nuk­ban. Bent külön­féle gör­dü­lé­keny, kis­gyer­mek­nek könnyen elsa­já­tít­ható tevé­keny­sé­ge­ket ajánl fel a játék. Van pél­dául alta­tás, süti evés, virág­ön­tö­zés. Meg­un­ha­tat­lan, jól meg­ta­nítja az érintő­kép­ernyő keze­lé­sét. Készítő: Sago Sago.

Friends, applikáció, táblagép, óvodás, fejlesztő

Fri­ends, Sago Sago

Segíts a bajba jutot­ta­kon! — Pet doctor

Állat­kór­ház­ban orvost ját­szunk. Törött szár­nyak, koszos fogak, össze­cso­mó­zó­dott test, fájó gyo­mor és még sok más baj várja kicsiny orvo­sun­kat, aki segít­het és ügye­sed­het. Sike­res gyó­gyí­tás után min­den állat­kát meg is etet­he­tünk, ami külön élményt jelent. Készítő: Toca Boca.

Pet Doctor, applikáció, táblagép, óvodás, fejlesztő

Pet Doc­tor, Toca Boca

Pör­gesd az agyad! — Memoria

Szé­pen kidol­go­zott fatáb­lács­ká­kat for­gat­ha­tunk, meg­ke­resve mind­egyik pár­ját. Több nehéz­ségi szint közül választ­ha­tunk. Sike­res páro­sí­tás után ango­lul vagy másik négy nyel­ven kis is mondja a prog­ram a táb­lák tar­tal­mát. Szép és minő­ségi memó­ria­fej­lesztő játék. Készítő: PopAppFactory.

Memoria, applikáció, táblagép, óvodás, fejlesztő

Memo­ria, PopAppFactory

Alkoss szí­nes­ben! — Tangrams

Szí­nes lapocs­kák­ból sti­li­zált képe­ket alkot­ha­tunk. Híres, nagy hagyo­má­nyok­kal ren­del­kező játék, amely már szám­ta­lan meg­va­ló­sí­tást meg­élt. Ez az app­li­ká­ció a leg­igé­nye­seb­bek közül való. Betölt­het­jük mások alko­tá­sait és lemá­sol­hat­juk, vagy tel­je­sen sza­ba­don kre­a­tív­kod­ha­tunk. Készítő: PopAppFactory.

Tangrams, applikáció, táblagép, óvodás, fejlesztő

Tang­rams, PopAppFactory

Üsd a rit­must! — Rhy­thm Cat

A kot­ta­ol­va­sás, rit­mi­zá­lás alap­jait tanítja meg zse­ni­á­lis egy­szerű­ség­gel és humor­ral. Nincs más dol­gunk, mint hall­gatni a muzsi­kát és egy nagy zöld gom­bot nyo­mo­gatva követni az üte­mét. Ha elta­lál­juk, kizöl­dül­nek a hang­je­gyek és meg­fe­lelő sike­res­ség ese­tén meg­kí­sé­rel­het­jük a soron követ­kező zenei rész­le­tet. Készítő: LMuse Limited.

Rhythm cat, applikáció, táblagép, óvodás, fejlesztő

Rhy­thm Cat, LMuse Limited

Néz­nél még több alkalmazás-ötletet? Itt meg­te­he­ted!

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!