Egye­dül ott­hon: a mobil– és inter­net­hasz­ná­lat veszélyei

Ha egy gye­re­ket egye­dül hagyunk ott­hon és hoz­zá­fé­rése van a szá­mí­tó­gép­hez, illetve a mobil­te­le­fon­hoz, aka­rat­la­nul is hatal­mas veszély­for­rás­nak tesszük ki. Cik­künk­ből kide­rül, szülő­ként mire kell nekünk oda­fi­gyelni és mire hív­juk fel fel­tét­le­nül gyer­me­ke­ink figyelmét.

Digi­tá­lis veszélyforrások

Tom­bol az isko­la­szü­net, és saj­nos nem min­den szülő tudja meg­ol­dani, hogy ott­hon legyen gye­re­ké­vel, vagy fel­ügye­le­tet biz­to­sít­son szá­mára. A gye­re­keké a lakás, vele pedig az összes digi­tá­lis esz­köz, vagyis sza­ba­don inter­ne­tez­het­nek, mobi­loz­hat­nak, amíg anya és apa dol­go­zik. Ha nincs konk­rét prog­ram­juk, fel­ada­tuk, akkor unat­koz­nak, és első dol­guk ter­mé­sze­te­sen bekap­csolni a netet, vagy a tele­fon­ju­kon kom­mu­ni­kálni a have­rok­kal. Ha a szülők nem szab­nak kor­lá­to­kat a fel­hasz­ná­lás­nak, illetve közö­sen a gye­re­kek­kel nem állí­ta­nak fel bizo­nyos sza­bá­lyo­kat, mind­ket­ten könnyen nagy bajba kerül­het­nek!

Veszélyforrások otthon

A fotó a Digi­ta­lart / FreeDigitalPhotos.net jóvoltából

Hogyan kerül­he­tünk bajba?

Kezd­jük mind­járt a tele­fon­nal. A gye­re­kek­nek (főleg a kiseb­bek­nek) még nem túl jó az időér­zé­kük, egy ártat­lan­nak induló tele­fon­be­szél­ge­tés a leg­jobb barátnő­vel akár órá­kig is elhú­zód­hat, ez pedig fáj­dal­mas nyo­mot hagy majd a tele­fon­szám­lán. A tele­fo­non való cha­te­lés is sokba kerül­het, ha a gye­re­kek nin­cse­nek tisz­tá­ban azzal, hogy sok üze­net­küldő funk­ció inter­net elő­fi­ze­tés­hez kötött, ha pedig túl­lé­pik a meg­ha­tá­ro­zott adat­for­gal­mat, a szol­gál­tató ráter­heli azt a havi­díjra.
Még több infor­má­ci­ó­ért olvasd el cik­ke­in­ket a biz­ton­sá­gos mobil­hasz­ná­lat­ról.

 Az inter­net fel­ügye­let nél­küli hasz­ná­lata már bonyo­lul­tabb kér­dés. Egy­részt ott van a kor­ha­tá­ros tar­tal­mak okozta veszély, ami­kor a gye­rek olyan olda­la­kat láto­gat, ami nem neki való. A gye­rek, mint fel­hasz­náló is veszélybe sodor­hatja magát, ha meg­oszt, fel­tölt magá­ról, csa­lád­já­ról bizo­nyos tar­tal­ma­kat, így önkén­te­le­nül is veszé­lyez­teti a saját és csa­ládja ada­ta­i­nak a biz­ton­sá­gát. Végül, de nem utolsó sor­ban a túl­zott inter­net hasz­ná­lat követ­kez­té­ben pszi­cho­ló­giai és fizi­kai sérü­lé­seket szen­ved­het el.

Otthoni veszélyforrások

A fotó a Digi­ta­lart / FreeDigitalPhotos.net jóvoltából

Hogyan kerül­het­jük el a bajt?

Nem lehet elég­szer hang­sú­lyozni a kom­mu­ni­ká­ció, a beszél­ge­té­sek fon­tos­sá­gát. Ha tud­juk, hogy gyer­me­künk nap­köz­ben egye­dül lesz ott­hon, elő­ször is legyen tisz­tá­ban a rá lesel­kedő digi­tá­lis veszé­lyek­kel. Beszél­jük át, hogy mi tör­tén­het, ha meg­nyit bizo­nyos olda­la­kat, vagy letölt olyan fil­me­ket, amik ille­gá­li­sak (erről a témá­ról is olvas­hatsz). Hív­juk fel a figyel­mét arra, hogyan érinti őt is, ha egekbe szö­kik a tele­fon­számla, vagy, ha meg­osztja lak­cí­mét egy közös­ségi oldalon.

A felelős maga­tar­tás nem csak a gye­re­kekre vonat­ko­zik, hanem mi, szülők is tehe­tünk azért, hogy amíg mi dol­go­zunk, ők ne vál­ja­nak eset­le­ge­sen zak­la­tás áldo­za­ta­ivá, vagy ne köves­se­nek el ők maguk is aka­rat­la­nul vala­mi­lyen bűn­tet­tet (pél­dául ille­gá­lis letöl­tés). Állít­suk be az ott­honi szá­mí­tó­gép biz­ton­sági funk­ci­óit, hasz­nál­junk biz­ton­sá­gos kereső­prog­ra­mot, a You­Tube–on állít­suk be a biz­ton­sá­gos hasz­ná­lati módot. Emel­lett kor­lá­toz­hat­juk a gye­re­kek mobil­já­nak inter­ne­tes adat­for­gal­mát és beál­lít­hat­juk azo­kat a tele­fon­szá­mo­kat, ami­ket hív­hat­nak, vagy amikre üze­ne­tet küldhetnek.

Ha úgy érez­zük, gyer­me­künk nem tudja betar­tani a fel­ál­lí­tott sza­bá­lyo­kat, tegyük gépün­ket jel­szó­val védetté.

Egy kis oda­fi­gye­lés­sel és fel­ké­szü­lés­sel a gyer­me­kek biz­ton­sá­go­san, felelő­sen hasz­nál­hat­ják a digi­tá­lis világ eszközeit.

Könyvjelző ehhez: Közvetlen hivatkozás.

Mondd el a véleményed!