A tar­ta­lom meg­osz­tási, fel­hasz­ná­lási feltételei

A tar­ta­lom meg­osz­tási, fel­hasz­ná­lási feltételei

.

© 2014 Pik­nik maga­zin. Min­den jog fenntartva.

A hon­la­pon elér­hető maga­zin­tar­ta­lom szerzői jogi véde­lem alatt áll. A szerzői jogok összes­sége a Pik­nik maga­zint illeti meg, és az olva­sá­son, kép­ernyőn tör­ténő meg­je­le­ní­té­sen és a sze­mé­lyes, nem-kereskedelmi cél­ból tör­ténő merev­le­mezre tör­ténő lemen­té­sen és kinyom­ta­tá­son túl nem hasz­nál­ható fel vagy hasz­no­sít­ható Pik­nik maga­zin elő­ze­tes írás­beli enge­dé­lye nélkül.

Ha tet­szett egy cikk…

A cik­kek vál­to­zat­lan for­má­ban, a Pik­nik maga­zin írá­sos enge­dé­lye nél­kül átve­hetők, amennyi­ben vál­lalja, hogy a követ­kező három fel­té­tel közül az egyi­ket tel­je­síti.
Min­den eset­ben kérünk tájé­koz­ta­tást és lin­ket az átvett tar­ta­lom­ról az infoKUKACpiknikmagazin.hu címre.

1/ BLOG BEMU­TA­TÁSA SZÖVEGBEN

A cikk felett, vagy a cikk­ben a beve­zető sorok alatt kér­jük elhe­lyezni az alábbi mon­da­tot, lin­kelve a Pik­nik maga­zin olda­lára. A cikk végén is kér­jük a forrásmegjelölést.

A cikk előtt vagy az elején:

"Ezt a cik­ket a Pik­nik maga­zin olda­lán talál­tuk. A Pik­nik maga­zi­non meg­ta­lál­ha­tod a leg­jobb gye­rek­prog­ra­mo­kat és sok, ehhez hason­lóan érde­kes cik­ket is. Nézd meg itt!"
(Link: http://www.piknikmagazin.hu)

A cikk végén:

For­rás: www.piknikmagazin.hu (Link: http://www.piknikmagazin.hu)

 —

2/ BAN­NER ELHELYEZÉSE

A cikk felett vagy a cikk­ben a beve­zető sorok mel­lett, jól lát­ható helyen kér­jük elhe­lyezni a Pik­nik maga­zin ban­ner­jét. Emel­lett a cikk ele­jén vagy végén kér­jük a forrásmegjelölést.

Letölt­hető bannerek:

Pik­nik maga­zin ban­ner 300×250 | Pik­nik maga­zin ban­ner 468×120 | Pik­nik maga­zin ban­ner 728×90

Link: http://www.piknikmagazin.hu

3/ BLOG BEMU­TA­TÁSA KÉPPEL

A cikk felett, vagy a cikk­ben a beve­zető sorok alatt kér­jük elhe­lyezni az alábbi szö­ve­ges képet, lin­kelve a Pik­nik maga­zin olda­lára. A cikk végén is kér­jük a forrásmegjelölést.

piknik ajánló képes logóval 450x120

Link: http://www.piknikmagazin.hu

Letölt­hető képek:

Pik­nik maga­zin for­rás­meg­je­lö­lés 650×80 | Pik­nik maga­zin for­rás­meg­je­lö­lés 450×120

Fel­hasz­nál­ható logo:

piknik_magazin_logo_slogan

Letölt­hető logo

Link: http://www.piknikmagazin.hu

Mondd el a véleményed!