Möbius

20160404_113131

Möbius – a vég­te­len kre­a­ti­vi­tás szim­bó­luma Azt mond­ják egy édes­anya sze­re­tete nem osz­lik meg, a szíve nő, ha új gyer­mek érke­zik a csa­ládba, hogy mind kényel­me­sen elfér­je­nek benne. Egy …

Design­vo­nal

dv_logo

A Design­vo­nal fia­tal művé­szek­ből álló csa­pat. Célunk, hogy a művé­szet igé­nyes részévé vál­jon a hét­köz­na­pok­nak. Min­den kor­osz­tály­nak adni sze­ret­nénk vala­mit: prak­ti­kus for­mák­kal, gon­do­san kiala­kí­tott felü­le­tek­kel egyedi, mégis …

Peggy Baby

peggy baby

Peggy Baby — a víz­hat­lan baba nyál­kendő A márka lét­re­jöt­tét saját gyer­me­künk­nek „köszön­het­jük”, mivel fog­zá­sa­kor nem talál­tunk olyan nyál­kendőt, ami min­den igé­nyünk­nek meg­fe­lelt volna. Így nem …

Pele-körút Tanös­vény

nagy-pele-korut

A Balaton-felvidéki Nem­zeti Park Igaz­ga­tó­ság kert­jé­ben talál­ható sétaút a kör­nye­ze­tünk­ben élő állat-és növény­vi­lá­got mutatja be. Az ösvény bemu­tatja patak­ja­ink szennye­zett­sé­gé­nek indi­ká­to­rait, a mak­ro­ge­rinc­te­len élő­vi­lá­got, har­minc­féle fás szárú …

Libegő­park, Lillafüred

libegopark lillafured

A Bükk hegy­ség cso­dá­ira nyújt gyö­nyörű kilá­tást a magas­ból a Lil­la­fü­redi Libegő, mely a lil­la­fü­redi üdülőö­ve­zetből szál­lítja az uta­so­kat Jávor­hegyre, Bükk­szent­ke­reszt irá­nyába. A kötél­pá­lyás fel­vonó amel­lett hogy kör­nye­zet­ba­rát, csendes …

Blo­omy­loom

Bloomyloom

A Blo­omy­loom design stú­diót egy for­ma­ter­vező és egy belsőé­pí­tész hívta életre — a hor­do­zó­kendők arra ihlet­ték őket, hogy saját ter­ve­zésű tex­ti­lek­ből új minő­ség­ben alkos­sa­nak tár­gya­kat, melyekben …