Hová men­jünk hétvégén?

Kiemelt

A Pik­nik maga­zin gyerekprogram-ajánló összegyűjti a (sze­rin­tünk) leg­jobb prog­ra­mo­kat:

Nagy­szerű gye­rek­prog­ra­mok >>>     Ne maradj le róluk!

Min­digjó gye­rek­prog­ra­mok >>>     Az év min­den nap­ján vár­nak: bön­géssz, keresgélj!

Heti prog­ra­majánló >>>     Friss, heti prog­ram­vá­lo­ga­tás. Ha kevés időd van, ezt fusd át!

Hír­le­vél kérése >>>     Kérd itt, és min­den héten elküld­jük e-mailben a hét programjait!

Kövess a face­bo­o­kon >>>     Így érte­sül­hetsz a leg­fris­sebb gyerekprogramokról.

Kipró­bál­tuk >>>     Sok gye­rek­prog­ra­mot kipró­bá­lunk, hogy tudd, mire számíthatsz.

Maga­zin >>>     Szí­nes cik­ke­ink min­den­fé­léről, ami egy anyát érdekelheti.

Kará­csony >>>     Decem­ber­ben min­den erről szól. Ez a rovat is.

mirrorka logo

Mir­rorka

A tükör ügy

A tükör­nek szá­momra két alap­vető tulaj­don­sága van. Törik (hatal­mas robaj­jal csö­röm­pölve, bebo­rítva min­dent szi­lán­kok­kal) és ha gye­re­kek kerül­nek a köze­lébe átala­kul mág­nessé és magá­hoz szip­pantja őket. Ren­ge­teg videó kering a neten tükör előtt tán­coló, arcot vágó, mókázó  gyerkő­cökről vagy az önma­gá­ban gyö­nyör­ködő, meg­lepő­dött picikről.

mirrorka

Nálunk ez kima­radt. Én azok tábo­rába tar­to­zom, akik szám­ta­lan­szor lát­ták lelki sze­me­ik­kel a plüss­ál­lat­tal vélet­le­nül elta­lált tük­röt dara­bokra omlani és bár sokat kacér­kod­tam a gon­do­lat­tal, hogy vala­hová a baba­szo­bába akár egy pici dara­bot tegyünk… végül győ­zött a lelki szem és marad­tunk annál, hogy a fürdő­szo­bá­ban kuku­csol­tunk a tükör­ben. És per­sze a kez­deti tágra nyílt sze­mek után volt vison­gás, kaca­gás, köve­te­lés, hogy még még és vissza vissza.

A Mir­rorka akril tük­rö­ket gyárt csöp­pek­nek és nagyob­bak­nak. Ami­kor elő­ször talál­koz­tam az anyag­gal, egy­ér­telmű volt szá­momra, hogy meg­tört a jég, vége a hezi­tá­lás­nak, végre kerül­het min­den gye­rek­szo­bába tükör, sőt lehet a tükör végre a gyer­mek­kor része. Jár­kál­hat­nak a kis­her­cegnők anya tűsark­ú­já­ban bil­legve előtte, ásít­hat­nak a kócos reg­geli arcok felé, nyu­god­tan neki­re­pül­het az elté­vedt dobó­kocka vagy tenisz­labda vagy a tesó, nem törik, nem vág, biz­ton­sá­gos. Az már csak hab a tor­tán, hogy kiala­kít­ható for­má­i­nak a kép­ze­let nem szab határt!

cloud snail owl

Külön kol­lek­ciót álmod­tam a leg­ki­seb­bek­nek, mellyel a Pici Pia­con is ott leszünk és vár­juk törni-zúzni vágyó kezeket!

Még több info a face­bo­o­kon.

mirrorka logo

4895737762f2c11bd04dc701414653cc

5+1 Mese­könyv az illemről

"Kérem! Köszö­nöm! Légy szí­ves! Bocsáss meg!" Varázs­sza­vak, ami­ket egé­szen kicsi koruk­tól táp­lá­lunk gye­re­ke­inkbe. Összegyűj­töt­tük néhány ked­venc mese­köny­vün­ket, ame­lyek sok-sok humor­ral és lebi­lin­cselő szö­veg­gel bírja rá a leg­ki­seb­be­ket az ille­del­mes visel­ke­désre. Bőveb­ben…

kaktusz7f

Krisz­taK­re­á­ció

PONT NEKED, PONT NEKI
Sok­szor úgy érzed, hogy alig fér­tek el a lakás­ban a játé­kok­tól? Tele van plüss­ál­lat­tal a kis­ágy, de még­sem kell a kicsi­nek semmi? Leg­szí­ve­seb­ben az összeset elaján­dé­koz­nád, csak­hogy meg­sza­ba­dulj a por­fo­gók­tól? Bőveb­ben…